Rzeczowe
aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe


Kliknij, aby powiększyć

Wartość pozabilansowa maszyn i urządzeń użytkowanych na dzień 31 grudnia 2011 roku na mocy umów leasingu operacyjnego oraz umów dzierżawy z opcją zakupu wynosiła 54 037 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 48 425 tysięcy złotych). W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku nie występowały ograniczenia prawa dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej do rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.


Kliknij, aby powiększyć

W 2011 i 2010 roku Grupa Kapitałowa nie otrzymała istotnych odszkodowań od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utraty rzeczowych aktywów trwałych ujętych w rachunku zysków i strat.

Leasing operacyjny-leasingodawca

Na dzień sporządzenia sprawozdania przyszłe należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych wynikających z umów leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:

Łączna kwota przyszłych opłat leasingowych z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego 31.12.2011 31.12.2010
Dla okresu:    
do 1 roku 11 172 4 326
od 1 roku do 5 lat 20 988 4 507
powyżej 5 lat 12 531 7 539
Razem 44 691 16 372

Do umów leasingu operacyjnego, gdzie Grupa Kapitałowa jest leasingodawcą, przeciętny okres trwania umowy wynosi z reguły 36 miesięcy. Leasingobiorca ponosi koszty serwisu oraz ubezpieczeń.

Na dzień sporządzenia sprawozdania aktywa oddane w leasing na podstawie leasingu operacyjnego przedstawiają się następująco:

Środki transportu 2011 2010
Wartość brutto na początek okresu 22 321 14 983
Zmiany w okresie 1 217 7 338
Wartość brutto na koniec okresu 23 538 22 321
Umorzenie na początek okresu (8 343) (5 246)
Amortyzacja za okres (6 025) (3 553)
Inne zmiany umorzenia 6 701 456
Umorzenie na koniec okresu (7 667) (8 343)
Wartość netto 15 871 13 978


Nieruchomości 2011 2010
Wartość brutto na początek okresu 2 327 -
Zmiany w okresie 6 780 2 327
Wartość brutto na koniec okresu 9 107 2 327
Umorzenie na początek okresu (253) -
Amortyzacja za okres (48) (55)
Inne zmiany umorzenia 38 (198)
Umorzenie na koniec okresu (263) (253)
Wartość netto 8 844 2 074