Rezerwy

Rezerwy

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2011 roku
Rezerwa
na sprawy
sporne
Rezerwa
na świadczenia
emerytalno -
rentowe
oraz nagrody
jubileuszowe
Rezerwa
na udzielone
zobowiązania
i gwarancje
Inne rezerwy* Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2011 roku, w tym: 7 479 411 792 82 320 82 099 583 690
Rezerwa krótkoterminowa 7 479 29 628 82 320 82 023 201 450
Rezerwa długoterminowa - 382 164 - 76 382 240
Utworzenie rezerw 399 36 257 168 270 8 656 213 582
Wykorzystanie rezerw (114) - - (2 274) (2 388)
Rozwiązanie rezerw (4 126) (19 750) (138 905) (13 224) (176 005)
Różnice kursowe - - 24 - 24
Inne zmiany - - 261 - 261
Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku, w tym: 3 638 428 299 111 970 75 257 619 164
Rezerwa krótkoterminowa 3 638 38 232 111 970 75 257 229 097
Rezerwa długoterminowa - 390 067 - - 390 067

* Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 63 636 tysięcy złotych oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedanych wierzytelności w kwocie 3 946 tysięcy złotych.

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2010 roku
Rezerwa
na sprawy
sporne
Rezerwa
na świadczenia
emerytalno -
rentowe
oraz nagrody
jubileuszowe
Rezerwa
na udzielone
zobowiązania
i gwarancje
Inne rezerwy* Razem
Stan na dzień 1 stycznia 2010 roku, w tym: 8 128 368 295 111 721 114 150 602 294
Rezerwa krótkoterminowa 8 128 27 418 111 721 114 150 261 417
Rezerwa długoterminowa - 340 877 - - 340 877
Utworzenie rezerw 722 43 497 140 292 6 591 191 102
Wykorzystanie rezerw (1 034) - 2 (3 466) (4 498)
Rozwiązanie rezerw (337) - (169 764) (35 696) (205 797)
Różnice kursowe - - 69 - 69
Inne zmiany - - - 520 520
Stan na dzień 31 grudnia 2010 roku, w tym: 7 479 411 792 82 320 82 099 583 690
Rezerwa krótkoterminowa 7 479 29 628 82 320 82 023 201 450
Rezerwa długoterminowa - 382 164 - 76 382 240

* Pozycja „Inne rezerwy” obejmuje m.in. rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 65 861 tysięcy złotych oraz rezerwę na potencjalne roszczenia z tytułu sprzedanych wierzytelności w kwocie 11 430 tysięcy złotych.

Rezerwy na sprawy sporne utworzone zostały w wysokości oczekiwanych wypływów korzyści ekonomicznych.