Segmenty
działalności

Podstawowy wzór segmentacji Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA oparty jest na kryterium grupy klientów – odbiorców produktów i usług oferowanych przez jednostkę dominującą oraz poszczególne spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Każdy segment operacyjny to działalność obejmująca dostarczanie produktów oraz usług, które charakteryzuje podobne ryzyko i dochody - inne niż w pozostałych wyszczególnionych segmentach operacyjnych. Przedstawiona poniżej nota segmentacyjna jest ujmowana w wewnętrznym systemie sprawozdawczym, tj. informacjach przekazywanych Zarządowi PKO Banku Polskiego SA, służących do oceny osiąganych wyników oraz alokacji zasobów.

Prezentowane poniżej zestawienie wyników segmentów odzwierciedla wewnętrzną strukturę organizacyjną Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA. Obecnie Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA obejmuje trzy podstawowe segmenty: detaliczny, korporacyjny i inwestycyjny:

  1. Segment detaliczny obejmuje transakcje jednostki dominującej dokonywane z klientami indywidualnymi, klientami małych i średnich przedsiębiorstw oraz transakcje z klientami rynku mieszkaniowego, a także działalność następujących spółek zależnych: KREDOBANK SA, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA, Inteligo Financial Services SA, PKO BP Finat Sp. z o.o., Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA, Grupy Qualia Develoment Sp. z o.o. oraz Fort Mokotów Inwestycje Sp. z o.o. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe, lokaty terminowe, usługi private banking, produkty inwestycyjne, karty kredytowe i debetowe, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne, a także kredyty gospodarcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów rynku mieszkaniowego.
  2. Segment korporacyjny obejmuje transakcje jednostki dominującej dokonywane z dużymi klientami korporacyjnymi oraz działalność Grupy Bankowego Funduszu Leasingowego SA i działalność Grupy Bankowego Towarzystwa Kapitałowego SA. Segment ten obejmuje m.in. następujące produkty i usługi: prowadzenie rachunków bieżących i lokat terminowych, przechowywanie papierów wartościowych, produkty walutowe i pochodne, transakcje sell buy back i buy sell back z klientami, kredyty gospodarcze oraz leasing i faktoring. W ramach tego segmentu PKO Bank Polski SA zawiera również samodzielnie lub w konsorcjum z innymi bankami umowy finansowania dużych projektów w formie kredytów.
  3. Segment inwestycyjny obejmuje działalność własną, tj. działalność inwestycyjną, działalność maklerską, transakcje międzybankowe, instrumentami pochodnymi, dłużnymi papierami wartościowymi oraz działalność PKO Finance AB i Centrum Finansowego Puławska Sp. z o.o (działalność własna). W wyniku segmentu wykazywany jest również wynik centrum transferowego (ALM) uwzględniający wynik z tytułu wewnętrznych rozliczeń cen transferowych funduszy, wynik długoterminowych źródeł finansowania oraz wynik pozycji zaklasyfikowanych do rachunkowości zabezpieczeń. Wewnętrzny transfer funduszy oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Transakcje pomiędzy segmentami operacyjnymi odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach. Długoterminowe finansowanie zewnętrzne obejmuje emisje papierów wartościowych, zobowiązania podporządkowane oraz środki z tytułu emisji EMTN i kredyty otrzymane od instytucji finansowych.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego SA zazwyczaj rozlicza transakcje między segmentami w taki sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy zastosowaniu wewnętrznych stawek rozliczeniowych. Transakcje pomiędzy segmentami odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zasady rachunkowości stosowane w raporcie segmentacyjnym są zgodne z zasadami rachunkowości opisanymi w Nocie 2 niniejszego sprawozdania.

Prezentowane aktywa i zobowiązania segmentu są aktywami i zobowiązaniami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej. Wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dla poszczególnych segmentów oparte są o wewnętrzne informacje zarządcze. Poszczególnym segmentom przypisano aktywa i zobowiązania oraz związane z tymi aktywami i zobowiązaniami przychody i koszty.Obciążenie z tytułu podatku dochodowego zostało zaprezentowane na poziomie Grupy.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i wyników poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, a także aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Jako uzupełniający, Grupa PKO Banku Polskiego SA stosuje podział geograficzny segmentów. Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA prowadzona jest na Ukrainie poprzez KREDOBANK SA, Finansową Kompanię „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz Spółkę UKRPOLINWESTYCJE Sp. z o.o.

Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Działalność kontynuowana
Segment detaliczny Segment korporacyjny Segment inwestycyjny Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Działalność własna Centrum transferowe
Wynik z tytułu odsetek 5 524 147 707 871 151 339 1 225 759 7 609 116
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 654 554 319 628 127 262 - 3 101 444
Wynik pozostały 301 703 110 322 196 253 (176 522) 431 756
Wynik na operacjach finansowych 7 528 101 864 (63 370) (54 877)
Wynik z pozycji wymiany 184 509 82 077 183 862 (113 152) 337 296
Przychody z tytułu dywidend - - 6 800 - 6 800
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 83 632 54 178 4 727 - 142 537
Przychody / koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 034 (26 034) - - -
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 516 117) (383 963) (30 367) - (1 930 447)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (3 952 170) (304 113) (155 074) - (4 411 357)
amortyzacja (464 388) (36 834) (18 939) - (520 161)
Udział w zyskach i stratach jednostek
stowarzyszonych i współzależnych
- - - - (19 652)
Wynik segmentu (brutto) 3 012 117 449 745 289 413 1 049 237 4 780 860
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - - - (976 115)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli - - - - (2 450)
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 012 117 449 745 289 413 1 049 237 3 807 195
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Działalność kontynuowana
Segment detaliczny Segment korporacyjny Segment inwestycyjny Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Działalność własna Centrum transferowe
Aktywa 119 171 733 43 459 366 28 116 938 - 190 748 037
Zobowiązania 117 311 415 33 246 940 17 367 698 - 167 926 053
Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 Działalność kontynuowana*
Segment detaliczny Segment korporacyjny Segment inwestycyjny Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Działalność własna Centrum transferowe
Wynik z tytułu odsetek 5 170 877 637 047 280 911 427 331 6 516 166
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 738 897 287 478 116 454 - 3 142 829
Wynik pozostały 241 202 76 058 219 850 1 446 538 556
Wynik na operacjach finansowych (3 713) (293) 75 266 (60 781) 10 479
Wynik z pozycji wymiany 93 444 58 328 132 763 62 227 346 762
Przychody z tytułu dywidend - - 5 663 - 5 663
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 125 447 44 047 6 158 - 175 652
Przychody / koszty na rzecz klientów wewnętrznych 26 024 (26 024) - - -
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 473 947) (328 488) (65 929) - (1 868 364)
Ogólne koszty administracyjne, w tym: (3 836 090) (273 465) (139 581) - (4 249 136)
amortyzacja (459 838) (33 444) (19 037) - (512 319)
Udział w zyskach i stratach jednostek
stowarzyszonych i współzależnych
- - - - (815)
Wynik segmentu (brutto) 2 840 939 398 630 411 705 428 777 4 079 236
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - - - (866 430)
Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli - - - - (4 077)
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 2 840 939 398 630 411 705 428 777 3 216 883

*w związku z wprowadzonymi zmianami prezentacji wyników segmentów, dane dotyczące 2010 roku zostały doprowadzone do porównywalności.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Działalność kontynuowana*
Segment detaliczny Segment korporacyjny Segment inwestycyjny Działalność ogółem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA
Działalność własna Centrum transferowe
Aktywa 112 010 210 34 963 122 22 687 169 - 169 660 501
Zobowiązania 109 307 500 27 721 094 11 272 339 - 148 300 933

*w związku z wprowadzonymi zmianami prezentacji wyników segmentów, dane dotyczące 2010 roku zostały doprowadzone do porównywalności.

Jako uzupełniający, Grupa PKO Banku Polskiego SA stosuje podział geograficzny segmentów. Działalność Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA prowadzona jest na Ukrainie poprzez KREDOBANK SA, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz Spółkę UKRPOLINWESTYCJE Sp. z o.o.

Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Działalność kontynuowana
Polska Ukraina Razem
Wynik z tytułu odsetek 7 562 456 46 660 7 609 116
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 062 740 38 704 3 101 444
Wynik pozostały 429 079 2 677 431 756
Ogólne koszty administracyjne (4 306 730) (104 627) (4 411 357)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 865 152) (65 295) (1 930 447)
Udział w zyskach i stratach jednostek
stowarzyszonych i współzależnych
- - (19 652)
Wynik segmentu (brutto) 4 882 393 (81 881) 4 780 860
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - (976 115)
Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli - - (2 450)
Zysk/strata netto przypadający na jednostkę dominującą 4 882 393 (81 881) 3 807 195
Aktywa segmentu 189 196 560 1 551 477 190 748 037
Zobowiązania segmentu 166 763 390 1 162 663 167 926 053
Okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 Działalność kontynuowana
Polska Ukraina Razem
Wynik z tytułu odsetek 6 446 248 69 918 6 516 166
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 102 281 40 548 3 142 829
Wynik pozostały 539 835 (1 279) 538 556
Ogólne koszty administracyjne (4 135 277) (113 859) (4 249 136)
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw (1 858 988) (9 376) (1 868 364)
Udział w zyskach i stratach jednostek
stowarzyszonych i współzależnych
- - (815)
Wynik segmentu (brutto) 4 094 099 (14 048) 4 079 236
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) - - (866 430)
Zyski (straty) udziałowców niesprawujących kontroli - - (4 077)
Zysk/strata netto przypadający na jednostkę dominującą 4 094 099 (14 048) 3 216 883
Aktywa segmentu 168 030 912 1 629 589 169 660 501
Zobowiązania segmentu 147 264 946 1 035 987 148 300 933