Skład
Grupy

Działalność Grupy

PKO Bank Polski SA jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym obsługującym osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. PKO Bank Polski SA może posiadać wartości dewizowe i dokonywać obrotu tymi wartościami, jak również wykonywać operacje walutowe i dewizowe oraz otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach za granicą, a także lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

Ponadto, poprzez podmioty zależne Grupa Kapitałowa świadczy usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, bankowości internetowej oraz obsługi i rozliczeń transakcji kartowych, a także prowadzi działalność deweloperską. Zakres działalności poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej został przedstawiony w niniejszej nocie w tabeli „Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA”.

Grupa Kapitałowa prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez spółki zależne KREDOBANK SA, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. i UKRPOLINWESTYCJE Sp. z o.o. na terenie Ukrainy oraz poprzez spółkę zależną PKO Finance AB na terenie Szwecji.

Skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

W skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wchodzą następujące jednostki:

Jednostki współzależne i stowarzyszone ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym:

Informacje na temat zmian udziału w kapitale jednostek zależnych zostały zamieszczone w Nocie 46 „Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej”.

Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku

Skład Zarządu Banku na dzień 31 grudnia 2011 roku:

 • Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
 • Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu
 • Bartosz Drabikowski Wiceprezes Zarządu
 • Andrzej Kołatkowski Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Myjak Wiceprezes Zarządu
 • Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
W trakcie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Banku:
 1. W dniu 2 marca 2011 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA powołała ponownie Zbigniewa Jagiełło na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA na wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2010 rok.

 2. W dniu 1 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA podjęła uchwały powołujące:

  • Piotra Alickiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Bartosza Drabikowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Jarosława Myjaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Jacka Obłękowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Jakuba Papierskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO Banku Polskim SA na wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2010 rok.

 1. W dniu 16 maja 2011 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego SA podjęła uchwałę powołującą Andrzeja Kołatkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji na wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA za 2010 rok, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 9 sierpnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Kołatkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

  W trakcie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2011 roku miała miejsce następująca zmiana w składzie Rady Nadzorczej Banku:

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku zwołane 30 czerwca 2011 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Banku:

  • Cezarego Banasińskiego,
  • Tomasza Zganiacza,
  • Jana Bossaka,
  • Mirosława Czekaja,
  • Krzysztofa Kiliana,
  • Ewę Miklaszewską,
  • Piotra Marczaka,
  • Marka Mroczkowskiego,
  • Ryszarda Wierzbę.
Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz ustalił listę członków Rady Nadzorczej na 9 osób oraz wyznaczył:
 • Cezarego Banasińskiego – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku,
 • Tomasza Zganiacza - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku w dniu 29 lutego 2012 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd Banku w dniu 23 lutego 2012 roku oraz zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Banku w dniu 29 lutego 2012 roku.