Sprawozdanie
finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2011
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2010
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2011
za okres od
1 stycznia do
31 grudnia 2010
Wynik z tytułu odsetek 7 609 116 6 516 166 1 837 906 1 627 252
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 101 444 3 142 829 749 123 784 844
Wynik z działalności operacyjnej 4 800 512 4 080 051 1 159 516 1 018 892
Zysk brutto 4 780 860 4 079 236 1 154 769 1 018 688
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 3 804 745 3 212 806 918 998 802 319
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 3 807 195 3 216 883 919 590 803 337
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,05 2,57 0,74 0,64
Zysk na jedna akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 3,05 2,57 0,74 0,64
Dochody całkowite netto 3 937 416 3 297 105 951 044 823 371
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 556 998 340 637 1 342 238 85 066
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 630 127) (1 967 767) (876 821) (491 401)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 057 418 1 073 418 255 409 268 060
Przepływy pieniężne netto 2 984 289 (553 712) 720 825 (138 276)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
stan na dzień 31.12.2011 stan na dzień 31.12.2010 stan na dzień 31.12.2011 stan na dzień 31.12.2010
Aktywa razem 190 748 037 169 660 501 43 186 931 42 840 315
Kapitał własny ogółem 22 821 984 21 359 568 5 167 086 5 393 422
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 22 823 274 21 357 578 5 167 378 5 392 919
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 283 010 315 633
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,26 17,09 4,13 4,31
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,26 17,09 4,13 4,31
Współczynnik wypłacalności 12,37% 12,47% 12,37% 12,47%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 16 664 233 15 960 072 3 772 920 4 030 016
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 545 549 1 512 546 349 925 381 927
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 133 134 145 928 30 143 36 848

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów:

  • pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – kurs liczony, jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 i roku 2010: 1 EUR = 4,1401 PLN i 1 EUR = 4,0044 PLN,
  • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs średni NBP na dzień 31 grudnia 2011 roku: 1 EUR = 4,4168 PLN oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku: 1 EUR = 3,9603 PLN.