Sprawy
sporne

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku łączna wartość postępowań sądowych, w których Spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA są pozwanym wynosiła 428 623 tysięcy złotych, w tym 79 202 tysiące złotych dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie (na dzień 31 grudnia 2010 roku łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 315 447 tysięcy złotych), a łączna wartość postępowań sądowych z powództwa Spółek Grupy Kapitałowej Banku wynosiła 698 971 tysięcy złotych, w tym 417 673 tysiące złotych dotyczyło postępowań sądowych na Ukrainie, głównie związanych z windykacją umów kredytowych udzielonych przez KREDOBANK SA (na dzień 31 grudnia 2010 roku  łączna wartość wyżej wymienionych postępowań sądowych wynosiła 312 731 tysięcy złotych).

Poniżej przestawiono opis najistotniejszych spraw spornych Grupy Kapitałowej:

a) postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających konkurencję

Bank jest stroną postępowania wszczętego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2001 roku na wniosek Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji – Związek Pracodawców przeciwko operatorom systemu płatniczego Visa, Europay oraz bankom – emitentom kart Visa oraz Europay/Eurocard/Mastercard. Postępowanie dotyczy praktyk ograniczających konkurencję na rynku płatności za pomocą kart płatniczych w Polsce, mających polegać na wspólnym ustalaniu opłaty „interchange” za transakcje dokonane kartami systemu Visa oraz Europay/Eurocard/Mastercard, a także ograniczaniu dostępu do rynku podmiotom zewnętrznym. Dnia 29 grudnia 2006 roku UOKiK uznał praktyki polegające na wspólnym ustalaniu opłaty interchange za ograniczające konkurencję oraz nakazał ich zaniechania, jednocześnie nakładając m.in. na PKO Bank Polski SA karę pieniężną w kwocie 16 597 tysięcy złotych. W dniu 20 grudnia 2011 roku odbyła się rozprawa, na której nie doszło do merytorycznego rozstrzygnięcia odwołań. Sąd zobowiązał MasterCard do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 31 stycznia 2012 roku oraz postanowił odroczyć rozprawę z terminem z urzędu. Termin rozprawy wyznaczono na dzień 9 lutego 2012 roku. W związku z wnioskiem pełnomocnika powodów, w tym PKO Banku Polskiego SA, Sąd odroczył termin rozprawy na dzień 24 kwietnia 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku Bank posiadał zobowiązanie na powyższą kwotę.

b) sprawy sporne w KREDOBANK SA

KREDOBANK SA jest stroną sporu sądowego ze swoim Klientem – dłużnikiem kredytowym. W dniu 31 stycznia 2011 roku KREDOBANK SA wszczął postępowanie sądowe przeciwko wyżej wymienionemu Klientowi związane z rozpoczęciem windykacji wierzytelności kredytowych, następstwem którego było złożenie przez Klienta powództwa wzajemnego przeciwko KREDOBANK SA o unieważnienie umów kredytowych i umów zabezpieczeń.

Sąd uznał powództwo Klienta i stwierdził nieważność umów kredytowych, w efekcie Klient jest zobowiązany zwrócić KREDOBANK SA kwotę otrzymanego kredytu (40 860 tysięcy UAH, tj. 17 386 tysięcy złotych według średniego kursu NBP na koniec 2011 roku), KREDOBANK SA  jest zobowiązany zwrócić Klientowi kwotę otrzymanych odsetek (4 506,6 tysiąca UAH, tj. 1 918 tysięcy złotych według średniego kursu NBP na koniec 2011 roku). Kwota należności od Klienta była objęta w księgach KREDOBANK SA odpisem aktualizującym z tytułu utraty wartości w wysokości 100%. W grudniu 2011 roku wyżej wymieniona wierzytelność została przekazana do spółki Finansowa Kompania „Prywatne  Inwestycje" Sp. z o.o. i według stanu na 31 grudnia 2011 roku na wyżej wymienioną wierzytelność został utworzony 100% odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.

KREDOBANK SA rozważa złożenie w Sądzie Najwyższym Ukrainy wniosku o kasację i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Jednocześnie, po korzystnym dla siebie wyroku, Klient w dniu 31 października 2011 roku skierował przeciwko KREDOBANK SA pozew o odszkodowanie z tytułu bezpośrednich strat, utraty zysków oraz o zadośćuczynienie strat moralnych. Pozew opiewa na kwotę 185 milionów UAH (tj. 79 milionów złotych według średniego kursu NBP na koniec 2011 roku). Obecnie trwa postępowanie sądowe w powyższej sprawie.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa nie utworzyła rezerwy na powyższe roszczenie odszkodowawcze.

c)  roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do nieruchomości posiadanych przez Grupę Kapitałową

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego toczy się pięć postępowań administracyjnych o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej, a dotyczących nieruchomości posiadanych przez Bank i jedno postępowanie administracyjne dotyczące nieruchomości przejmowanej przez Bank w procesie likwidacji spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. - w likwidacji, które to postępowania w przypadku ich negatywnego rozstrzygnięcia skutkować mogą zgłoszeniem roszczeń reprywatyzacyjnych oraz jedno postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości posiadanej przez Bank. Zważywszy na aktualny stan przedmiotowych postępowań dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji i orzeczeń organów administracji publicznej, nie jest obecnie możliwe określenie ich ewentualnych negatywnych skutków finansowych dla Banku. Ponadto w odniesieniu do dwóch nieruchomości Banku zostały zgłoszone roszczenia przez byłych właścicieli (toczą się postępowania sądowe).

Zarząd PKO Banku Polskiego SA uważa, że w 2012 roku prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych roszczeń wobec Banku z tytułu powyższych postępowań jest niewielkie.