Struktura
akcjonariatu

Zmiany w statucie PKO Banku Polskiego SA

W dniu 14 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3/2011 w sprawie zmian Statutu PKO Banku Polskiego SA (treść podjętej uchwały Bank opublikował w raporcie bieżącym nr 13/2011). Propozycja zmian Statutu Banku została przedstawiona przez Skarb Państwa – akcjonariusza Banku. Zmiany zawarte w uchwale dotyczyły:

  1. ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wraz z przyjęciem zasad kumulacji i redukcji głosów,
  2. statutowej liczebności Rady Nadzorczej,
  3. przedmiotu obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  4. definicji podmiotu dominującego i zależnego.

Wskazane powyżej zmiany w treści Statutu PKO Banku Polskiego SA, wprowadzone uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 14 kwietnia 2011 roku, zarejestrowane zostały w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS.

W efekcie powyższych zmian zapowiedziane zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w kapitale PKO Banku Polskiego SA, które może ponownie wystąpić w kolejnych latach (jakkolwiek nie spadnie poniżej 25%) nie spowoduje ograniczenia kontroli Skarbu Państwa nad strategicznymi decyzjami Banku.

Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z Cedułą Giełdową Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Akcjonariat Banku jest następujący:

Nazwa podmiotu Ilość akcji Ilość głosów % Wartość nominalna 1 akcji Udział w kapitale podstawowym %
Na dzień 31 grudnia 2011 roku
Skarb Państwa 512 406 277 40,99 1 zł 40,99
Bank Gospodarstwa Krajowego 128 102 731 10,25 1 zł 10,25
Pozostali 609 490 992 48,76 1 zł 48,76
Razem 1 250 000 000 100,00 --- 100,00
Na dzień 31 grudnia 2010 roku
Skarb Państwa 512 406 277 40,99 1 zł 40,99
Bank Gospodarstwa Krajowego 128 102 731 10,25 1 zł 10,25
Pozostali 609 490 992 48,76 1 zł 48,76
Razem 1 250 000 000 100,00 --- 100,00