Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego

Warunki oprocentowania i terminy spłaty należności nie odbiegają od warunków rynkowych i terminów spłaty dla podobnych produktów bankowych.

Kredyty, pożyczki, gwarancje i inne pożyczki świadczone przez Bank na rzecz kierownictwa

  31.12.2011 31.12.2010
Członkowie Zarządu 130 199
Członkowie Rady Nadzorczej Banku 2 415 2 400
Razem 2 545 2 599

Wynagrodzenie członków zarządów i rad nadzorczych spółek zależnych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2011 2010
Zarząd 19 753 14 099
Rada Nadzorcza 173 539
Razem 19 926 14 638