Sytuacja
finansowa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 grudnia 2011 roku i na dzień 31 grudnia 2010 roku

31.12.2011 31.12.2010
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym 9 142 168 6 182 412
Należności od banków 2 396 227 2 307 032
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 1 311 089 1 503 649
Pochodne instrumenty finansowe 3 064 733 1 719 085
Instrumenty finansowe przy poczatkowym ujęciu wyznaczone jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 12 467 201 10 758 331
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 141 634 494 130 668 119
Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 14 393 276 10 219 400
Inwestycje w jednostki stowarzyszone i współzależne 123 119 172 931
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 20 410 19 784
Zapasy 566 846 530 275
Wartości niematerialne 1 800 008 1 802 037
Rzeczowe aktywa trwałe 2 541 317 2 576 445
w tym nieruchomości inwestycyjne 248 259
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 957 4 318
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego 543 922 582 802
Inne aktywa 737 270 613 881
SUMA AKTYWÓW 190 748 037 169 660 501
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 3 454 3 370
Zobowiązania wobec banków 6 239 164 5 233 875
Pochodne instrumenty finansowe 2 645 281 2 404 795
Zobowiązania wobec klientów 146 473 897 132 981 215
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych 7 771 779 3 298 867
Zobowiązania podporządkowane 1 614 377 1 611 779
Pozostałe zobowiązania 2 450 763 2 092 834
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 78 810 67 744
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 29 364 22 764
Rezerwy 619 164 583 690
SUMA ZOBOWIĄZAŃ 167 926 053 148 300 933
Kapitał własny
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000
Pozostałe kapitały 17 881 264 16 888 145
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (92 023) (109 747)
Niepodzielony wynik finansowy (23 162) 112 297
Wynik roku bieżącego 3 807 195 3 216 883
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 22 823 274 21 357 578
Udziały niekontrolujące (1 290) 1 990
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 22 821 984 21 359 568
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 190 748 037 169 660 501
Współczynnik wypłacalności 12,37% 12,47%
Wartość księgowa (w tys. PLN) 22 821 984 21 359 568
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,26 17,09
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,26 17,09