Transakcje z podmiotami powiązanymi kapitałowo

Transakcje jednostki dominującej z jednostkami stowarzyszonymi i współzależnymi wycenionymi metodą praw własności

Wszystkie opisane poniżej transakcje z jednostkami współzależnymi i stowarzyszonymi zostały zawarte na warunkach nieodbiegających od warunków rynkowych. Terminy spłat transakcji mieszczą się w przedziale od jednego miesiąca do dziesięciu lat.

31 grudnia 2011 roku

Podmiot Należno-
ści
netto
w tym
kredyty
brutto
Zobo-
wiązania
Przycho-
dy
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Udzielone
zobowią-
zania
poz-
abilansowe
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA - - 76 691 - 2 552 - -
Bank Pocztowy SA - - 983 346 325 486 481 24 974
CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. - - 2 797 18 18 - - -
Centrum Majkowskiego Sp. z o.o. - - 7 350 13 13 245 245 -
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 33 625 33 625 21 447 993 993 635 635 -
Centrum Operacyjne Sp. z o.o. - - 156 5 5 - - -
Kamienica Morska Sp. z o.o. - - - 13 13 - - -
Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka" SA 8 479 8 479 217 479 479 58 58 2 976
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - - 1 047 2 2 907 907 -
Promenada Sopocka Sp. z o.o. 49 162 49 162 1 477 1 496 1 496 20 20 -
Sopot Zdrój Sp. z o.o. 235 466 235 466 3 318 7 322 7 322 71 71 -
Razem 326 732 326 732 38 868 11 378 10 666 4 974 2 417 27 950

W tabeli nie wykazano Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. ze względu na brak transakcji wzajemnych z Bankiem.

31 grudnia 2010 roku

Podmiot Należno-
ści
netto
w tym
kredyty
brutto

Zobo-
wiązania          

Przycho-
dy
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Koszty
ogółem
w tym
z tytułu
odsetek
i prowizji
Udzielone
zobowią-
zania poza-
bilansowe
Agencja Inwestycyjna CORP-SA SA 61 - 87 628 - 2 425 - -
Bank Pocztowy SA - - 105 146 131 1 962 419 1 330
CENTRUM HAFFNERA Sp. z o.o. - - 2 478 9 9 59 59 -
Centrum Majkowskiego Sp. z o.o. - - 4 765 6 6 93 93 -
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 30 799 30 799 22 285 753 752 558 557 -
Kamienica Morska Sp. z o.o. - - 66 6 6 - - -
Kolej Gondolowa „Jaworzyna Krynicka" SA 5 824 5 824 538 74 74 9 9 8 375
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - - 16 178 1 1 152 141 -
Promenada Sopocka Sp. z o.o. 43 805 43 805 691 1 165 1 165 - - -
Sopot Zdrój Sp. z o.o. 209 785 209 785 4 049 5 617 5 617 60 60 -
Razem 290 274 290 213 51 242 8 405 7 761 5 318 1 338 9 705