Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo

Transakcje z podmiotami powiązanymi osobowo

Na dzień 31 grudnia 2011 roku jednostkami powiązanymi z Bankiem poprzez kluczowy personel kierowniczy PKO Banku Polskiego SA bądź bliskich członków rodziny kluczowego personelu kierowniczego pozostawały dwa podmioty (na dzień 31 grudnia 2010 roku - jeden podmiot).

W roku 2011 i 2010 w Banku nie wystąpiły transakcje wzajemne z tymi podmiotami.

Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego PKO Banku Polskiego SA

 1. krótkoterminowe świadczenia pracownicze*

Wynagrodzenia otrzymane od PKO Banku Polskiego SA

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2011 2010
Zarząd Banku 10 937 6 831
Rada Nadzorcza Banku 1 088 621
Razem 12 025 7 452

Wynagrodzenia otrzymane od jednostek powiązanych (innych niż Skarb Państwa i jednostki powiązane ze Skarbem Państwa)

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2011 2010
Zarząd Banku 47 137
Razem 47** 137***
 1. świadczenia po okresie zatrudnienia
  W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku nie wypłacono świadczeń po okresie zatrudnienia,
 2. pozostałe świadczenia długoterminowe
  W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku nie wypłacono świadczeń zaliczanych do pozostałych świadczeń długoterminowych,
 3. świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku wypłacono świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wysokości 1 920 tysięcy złotych, odpowiednio dnia 31 grudnia 2010 roku wypłacono świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w wysokości 1 440 tysięcy złotych,
 4. płatności w formie akcji własnych
  W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku nie wypłacono świadczeń w formie płatności akcjami własnymi,

* O ile nie wskazano inaczej wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie otrzymane od Banku oraz od jednostek zależnych od Banku.
 ** Kwota uwzględnia wynagrodzenie otrzymane od jednostek stowarzyszonych w kwocie 15 tysięcy złotych.
 *** Kwota uwzględnia wynagrodzenie otrzymane od jednostek stowarzyszonych w kwocie 46 tysięcy złotych