Waluty
obce

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy Kapitałowej, w tym KREDOBANKU SA, Finansowej Kompanii „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., UKRPOLINWESTYCJE Sp. z o.o. oraz PKO Finance AB wycenia się w walucie funkcjonalnej, tj. w walucie podstawowej środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność. Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i innych spółek uwzględnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym, z wyjątkiem KREDOBANK SA, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o., UKRPOLINWESTYCJE Sp. z o.o. oraz PKO Finance AB, jest złoty polski. Walutą funkcjonalną KREDOBANK SA, Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. oraz UKRPOLINWESTYCJE Sp. z o.o. jest hrywna ukraińska, natomiast walutą funkcjonalną PKO Finance AB jest euro.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych, które są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy Kapitałowej.

Transakcje i salda w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Grupa Kapitałowa przelicza:

  1. pozycje pieniężne w walucie obcej przy zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego,

  2. pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia wyrażonej w walucie obcej przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji,

  3. pozycje niepieniężne wyceniane do wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane są przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona.

Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych oraz niepieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat.

UAH 2011 2010
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 0,4255 0,3722
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 0,3716 0,3830
Najwyższy kurs w okresie 0,4267 0,4406
Najniższy kurs w okresie 0,3330 0,3423


EUR 2011 2010
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu 4,4168 3,9603
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu 4,1401 4,0044
Najwyższy kurs w okresie 4,5494 4,1458
Najniższy kurs w okresie 3,9345 3,8622