Wartości
niematerialne

Wartości niematerialne

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2011 roku
Koszty prac rozwojowych Oprogramowanie Wartość firmy nabyta
w wyniku połączenia
jednostek
gospodarczych
(w tym wartość firmy
jednostek
zależnych)
Inne, w tym
nakłady
Ogółem
Wartość bilansowa netto na początek okresu 3 486 1 279 303 229 740 289 508 1 802 037
Objęcie kontroli w jednostce zależnej - - 170 - 170
Zakupy - 16 226 - 192 367 208 593
Sprzedaż i likwidacja - (659) - (558) (1 217)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - - (2 561) - (2 561)
Z tytułu różnic kursowych z przeliczenia działalności jednostek zagranicznych na walutę prezentacji - 2 363 - - 2 363
Transfery - 358 071 - (358 071) -
Amortyzacja - (206 598) - (4 474) (211 072)
Pozostałe zmiany wartości - 1 987 - (292) 1 695
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 3 486 1 450 693 227 349 118 480 1 800 008
Na dzień 1 stycznia 2011 roku (na początek okresu)
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto) 3 486 2 479 718 344 695 397 155 3 225 054
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący
z tytułu trwałej utraty wartości
- (1 200 415) (114 955) (107 647) (1 423 017)
Wartość bilansowa netto 3 486 1 279 303 229 740 289 508 1 802 037
Na dzień 31 grudnia 2011 roku (na koniec okresu)
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto) 3 486 2 859 020 344 865 224 958 3 432 329
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu trwałej
utraty wartości
- (1 408 327) (117 516) (106 478) (1 632 321)
Wartość bilansowa netto 3 486 1 450 693 227 349 118 480 1 800 008

Istotną wartością niematerialną z punktu widzenia Banku są nakłady poniesione na Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Łączna wartość nakładów poniesionych na ZSI w latach 2003–2011 wyniosła 1 134 893 tysiące złotych (odpowiednio za lata 2003-2010 wyniosła 1 066 066 tysięcy złotych).

Wartość bilansowa netto Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła 707 925 tysięcy złotych. Przewidywany okres eksploatacji systemu został określony na 15 lat. Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały okres użytkowania wynosi 10 lat.

Za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2010 roku
Koszty prac rozwojowych Oprogramowanie Wartość firmy nabyta
w wyniku połączenia
jednostek
gospodarczych
(w tym wartość firmy
jednostek
zależnych)
Inne, w tym
nakłady
Ogółem
Wartość bilansowa netto na początek okresu 3 414 1 230 452 264 933 73 778 1 572 577
Zakupy 58 15 002 - 463 096 478 156
Sprzedaż i likwidacja - (252) - (4 927) (5 179)
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości - - (35 193) (2 644) (37 837)
Z tytułu różnic kursowych z przeliczenia działalności jednostek zagranicznych na walutę prezentacji - 394 - 7 401
Transfery - 240 132 - (240 132) -
Amortyzacja - (190 135) - (3 533) (193 668)
Pozostałe zmiany wartości 14 (16 290) - 3 863 (12 413)
Wartość bilansowa netto na koniec okresu 3 486 1 279 303 229 740 289 508 1 802 037
Na dzień 1 stycznia 2010 roku (na początek okresu)
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto) 3 414 2 254 339 344 695 180 126 2 782 574
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący
z tytułu trwałej utraty wartości
- (1 023 887) (79 762) (106 348) (1 209 997)
Wartość bilansowa netto 3 414 1 230 452 264 933 73 778 1 572 577
Na dzień 31grudnia 2010 roku (na koniec okresu)
Cena nabycia (wartość bilansowa brutto) 3 486 2 479 718 344 695 397 155 3 225 054
Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu trwałej
utraty wartości
- (1 200 415) (114 955) (107 647) (1 423 017)
Wartość bilansowa netto 3 486 1 279 303 229 740 289 508 1 802 037

Grupa Kapitałowa wytworzyła patenty i licencje we własnym zakresie w kwocie 1 084 tysięcy złotych.

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa poniosła nakłady inwestycyjne związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych w kwocie 493 314 tysiące złotych (w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 630 492 tysięcy złotych).

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku nie występowały ograniczenia prawa dotyczące tytułu prawnego Grupy Kapitałowej do wartości niematerialnych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Poniżej przedstawiono wartość firmy netto ujętą w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Wartość firmy netto 31.12.2011 31.12.2010
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 149 564 149 564
PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA 51 158 51 158
Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Nowy Wilanów Sp.k.* 18 672 21 233
Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. - w likwidacji 7 785 7 785
Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. 170 -
Razem 227 349 229 740

* Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki PKO BP Inwestycje - Nowy Wilanów Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa przeprowadziła obligatoryjne testy na utratę wartości firmy zgodnie z modelem opracowanym na podstawie wytycznych zawartych w MSR 36 z uwzględnieniem specyfiki działalności poszczególnych spółek.

Model testu na utratę wartości firmy spółki PKO BP BANKOWY PTE SA został przeprowadzony z wykorzystaniem metody embedded value, według której ustalono wartość użytkową udziału PKO Banku Polskiego SA, model testu na utratę wartości firmy spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. – w likwidacji został przeprowadzony poprzez oszacowanie wartości likwidacyjnej Spółki, a modele testów na utratę wartości pozostałych spółek zostały oparte na zdyskontowanych przyszłych przepływach finansowych i przy założeniu dalszego posiadania akcji lub udziałów.

W wyniku wyżej wymienionych testów, konsekwentnie jak w roku ubiegłym, rozpoznano odpis z tytułu utraty wartości firmy  powstałej w wyniku nabycia udziałów spółki PKO BP Inwestycje - Nowy Wilanów Sp. z o.o. (obecnie Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Sp. k.) w wysokości 2 561 tysięcy złotych, tj. proporcjonalnie do zbytej części ośrodków wypracowujących środki pieniężne, do których wartość firmy została przypisana (tj. etapu projektu rozumianego jako wyodrębniony budynek lub zespół budynków wielomieszkalnych budowanych przez Spółkę).