Wpływ sytuacji makroekonomiczna na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej

Sytuacja makroekonomiczna w tym kontynuacja ożywienia gospodarczego w warunkach wysokiej niepewności związanej z kryzysem fiskalnym w strefie euro, miała istotny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej w 2011 roku. W 2011 roku utrzymywała się podwyższona zmienność na rynkach finansowych związana przede wszystkim z pogorszeniem perspektyw wzrostu gospodarczego w największych gospodarkach świata i eskalacją kryzysu zadłużeniowego w krajach strefy euro. Najwyższa skala zmienności wystąpiła w 3 kwartale 2011 roku, w efekcie pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarki światowej, wzrostu ryzyka niewypłacalności Grecji oraz pogorszenia oceny wiarygodności kredytowej USA. W odpowiedzi na dalsze pogorszenie warunków na rynkach finansowych kraje strefy euro kontynuowały prace nad mechanizmami stabilizującymi finanse publiczne oraz kolejnym programem wsparcia finansowego dla Grecji. W ostatnich miesiącach roku Europejski Bank Centralny ogłosił również szereg działań nakierowanych na rozluźnienie polityki pieniężnej i stabilizację sytuacji w sektorze bankowym, w tym 3-letnią pożyczkę LTRO (Long-Term RefinancingOperation), która w istotny sposób zmniejszyła ryzyko systemowe dla europejskiego systemu bankowego.

Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył do 4,3% w 2011 roku (z 3,9% w 2010 roku), czyniąc Polskę jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie. Dynamikę wzrostu gospodarczego stymulowała stabilna konsumpcja prywatna w warunkach stabilizacji sytuacji na rynku pracy oraz kontynuacja publicznych inwestycji infrastrukturalnych. Z drugiej strony utrzymująca się wysoka niepewność, związana głównie z sytuacją w otoczeniu zewnętrznym Polski, decydowała o powściągliwej akcji inwestycyjnej przedsiębiorstw. Wzrost premii za ryzyko w 3 kwartale 2011 roku był przyczyną osłabienia kursu euro oraz złotego.

PKO Bank Polski SA pozytywnie przeszedł paneuropejskie stress testy przeprowadzone w połowie 2011 roku przez Europejski Nadzór Bankowy (European Banking Authority – EBA) we współpracy z krajowymi organami nadzorczymi. Testy, stanowiące teoretyczny sprawdzian wytrzymałości na wypadek potencjalnie gorszej koniunktury makroekonomicznej, wskazały na znaczące przekroczenie przez Bank przyjętych podczas testów wskaźników minimalnych. Bank z sukcesem zakończył również testy warunków skrajnych przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz badanie przeprowadzone przez EBA dotyczące wpływu wprowadzenia minimalnego poziomu podstawowych kapitałów własnych w relacji do aktywów ważonych ryzykiem (Common Equity Tier 1 ratio) na poziomie 9%. Warto zaznaczyć, iż Grupa Kapitałowa nie posiada zaangażowań z tytułu papierów dłużnych emitowanych przez rządy krajów peryferyjnych strefy euro oraz rząd węgierski. Na wyniki roku 2012, w tym na poziom wypłaconej dywidendy, istotny wpływ może mieć sformułowane w grudniu 2011 roku oczekiwanie KNF dotyczące zachowania współczynnika wypłacalności na poziomie powyżej 12%.

Uwzględniając wpływ sytuacji makroekonomicznej na kondycję klientów PKO Banku Polskiego, Grupa Kapitałowa  konsekwentnie stosuje konserwatywne podejście do ryzyka, rozpoznając odpisy z tytułu utraty wartości, których skala i struktura odzwierciedla wpływ obecnej sytuacji makroekonomicznej na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.

Grupa Kapitałowa osiągnęła w 2011 roku najwyższe w swej historii wyniki finansowe, będąc równocześnie liderem sektora bankowego pod względem posiadanych aktywów, kapitałów własnych, kredytów oraz depozytów.

W 2011 roku Grupa Kapitałowa rozwijała działalność biznesową w oparciu o bezpieczną i efektywną strukturę finansowania. Dynamiczny rozwój akcji kredytowej został sfinansowany wzrostem zobowiązań wobec klientów (w tym środkami z emisji euroobligacji) oraz wzrostem zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów dłużnych na rynek krajowy.

Wysokie wyniki finansowe zostały osiągnięte przy znaczącej dynamice wzrostu w stosunku do roku ubiegłego w zakresie wyniku z tytułu odsetek oraz przy wzroście kosztów administracyjnych. Jednocześnie łączna dynamika pozycji dochodowych Banku znacznie przewyższała dynamikę wzrostu kosztów administracyjnych, co przełożyło się na wzrost efektywności działania Banku.

Realizowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej stanowią istotny element przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w lutym 2010 roku, Strategii PKO Banku Polskiego „Lider”. Strategia ta określa dwa główne cele strategiczne na lata 2010-2012: PKO Bank Polski zdecydowanym liderem polskiej bankowości oraz PKO Bank Polski bankiem stabilnym, rentownym i efektywnym.  Strategia „Lider” zorientowana jest na realizację potrzeb klientów, jak również oczekiwań właścicieli oraz pracowników, zakłada kontynuację zrównoważonego rozwoju, synergię oraz wykorzystanie potencjału całej Grupy Kapitałowej. PKO Bank Polski jest centralnym podmiotem sprawnej Grupy Kapitałowej, oferującej swoim klientom kompleksową ofertę usług. Działania realizowane w ramach Strategii Banku obejmują szereg inicjatyw zmierzających do pełnego wykorzystania potencjału wszystkich spółek zależnych, w celu optymalizacji korzyści biznesowych.

Ze względu na zaangażowanie w spółki ukraińskie, w szczególności w KREDOBANK SA, Grupa Kapitałowa wyeksponowana jest na skutki ryzyk charakterystycznych dla rynku ukraińskiego. W 2011 roku wzrost gospodarczy na Ukrainie przyspieszył do 5,2% r/r. Korzystna sytuacja gospodarcza i spadek dynamiki cen, skutkowały utrzymaniem silnego realnego wzrostu płac. Jednocześnie działania banku centralnego zapewniły stabilność kursu walutowego pomimo zaburzeń na międzynarodowych rynkach finansowych. W kontekście dobrej kondycji gospodarki, sytuacja sektora bankowego uległa stopniowej poprawie, wyrażającej się wzrostem wskaźników rentowności i spadkiem udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów ogółem.

PKO Bank Polski SA kontynuuje działania mające zapewnić bezpieczne funkcjonowanie swoich spółek na Ukrainie w warunkach obecnej sytuacji makroekonomicznej, obejmujące wzmocnienie działań nadzorczych, monitorowanie środków przekazanych Spółkom przez Bank oraz kształtowania się wymogów regulacyjnych określonych przez Narodowy Bank Ukrainy w KREDOBANK SA.