Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej

  2011 2010
Instrumenty pochodne 1) (88 731) (104 809)
Instrumenty dłużne 10 631 40 786
Instrumenty kapitałowe (612) 1 427
Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 1) 3 630 -
Inne 1) 26 19
Razem (75 056) (62 577)

W wyniku na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej w pozycji „Instrumenty pochodne” w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku rozpoznano część nieefektywną zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych w wysokości (64 342) tysięcy złotych (w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2010 roku rozpoznano część nieefektywną zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych w wysokości (82 879) tysięcy złotych).

2011 Zyski Straty Wynik
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 10 504 206 (10 592 619) (88 413)
Instrumenty finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
65 089 (51 732) 13 357
Razem 10 569 295 (10 644 351) (75 056)


2010 Zyski Straty Wynik
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 8 472 769 (8 567 689) (94 920)
Instrumenty finansowe wyznaczone przy początkowym ujęciu jako
wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
54 192 (21 849) 32 343
Razem 8 526 961 (8 589 538) (62 577)
Całkowita kwota zmiany wartości godziwych instrumentów finansowych wycenionych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ustalonych z wykorzystaniem technik wyceny (w przypadku braku publikowanych notowań ustalonych na aktywnym rynku) w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2011 roku wyniosła (85 075) ) tysięcy złotych (w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2010 roku (104 790)1) tysięcy złotych) (POZIOM 2, Nota 49).
[1] Stanowi sumę pozycji oznaczonych indeksem 1) w nocie 7 „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej.