Wynik na inwestycyjnych
papierach wartościowych

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych

  2011 2010
Kwota straty/zysku ujęta bezpośrednio w innych całkowitych dochodach (53 828) (89 215)
Kwota ujęta bezpośrednio w innych całkowitych dochodach (53 828) (89 215)
Kwota zysku usunięta z innych całkowitych dochodów 21 448 75 530
Kwota straty usunięta z innych całkowitych dochodów (1 269) (2 474)
Kwota usunięta z innych całkowitych dochodów rozpoznana w rachunku zysków i strat 20 179 73 056
Razem kwota pozostała w innych dochodach całkowitych (33 649) (16 159)