Wynik
z pozycji wymiany

Wynik z pozycji wymiany

  2011 2010
Różnice kursowe wynikające z instrumentów finansowych wycenianych
do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
523 174 (1 026 841)
Różnice kursowe z operacji wymiany (185 878) 1 373 603
Razem 337 296 346 762