Wypłacone
dywidendy

Wypłacone dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję) z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje

Zgodnie z uchwałą nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2011 roku, ustalono dywidendę za rok 2010 w wysokości 2 475 000 tysięcy złotych, tj. 1,98 na jedną akcję.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2010 rok została określona na dzień 31 sierpnia 2011 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 15 września 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Bank nie podjął decyzji w sprawie wypłaty dywidendy. Zgodnie z polityką Banku w zakresie wypłaty dywidendy, Zarząd Banku zgłaszając propozycje wypłaty dywidendy, będzie kierował się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynnika wypłacalności oraz kapitału niezbędnego do rozwoju Banku, w kwocie 40% jednostkowego zysku netto Banku za dany rok kalendarzowy.