Zapasy

Zapasy

Wartość bilansowa zapasów według rodzaju* 31.12.2011 31.12.2010
Produkcja w toku - inwestycje budowlane 271 709 261 609
Inwestycje budowlane do sprzedaży 216 851 195 817
Towary 102 412 96 298
Materiały 8 962 11 409
Odpisy aktualizujące wartość zapasów (33 088) (34 858)
Razem 566 846 530 275

* Saldo zawiera głównie środki poniesione na budowę nieruchomości przez Spółki Grupy Kapitałowej zajmujące się działalnością deweloperską.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zapasów stanowiących zabezpieczenie zobowiązań wobec osób trzecich.