Zdarzenia
po dacie bilansu

Zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

W dniu 9 stycznia 2012 roku w Grupie Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. zostały zawarte umowy nowych spółek: Qualia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Władysławowo Spółka komandytowa, Qualia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zakopane Spółka komandytowa, Qualia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Jurata Spółka komandytowa. Wyżej wymienione spółki zostały utworzone w celu realizacji projektów inwestycyjnych. Trwa rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W dniu 16 stycznia 2012 roku PKO Bank Polski SA został zarejestrowany w Państwowym Ukraińskim Rejestrze Przedsiębiorstw, jako jedyny udziałowiec spółki „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie (dodatkowa odpowiedzialność polega na tym, że udziałowiec odpowiada za zobowiązania spółki do 103% wysokości swojego udziału). PKO Bank Polski SA nabył 1 udział stanowiący 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniający do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Cena nabycia wyniosła 2 500 tysięcy złotych. W dniu 30 stycznia 2012 roku Bank dokonał dokapitalizowania wyżej wymienionej Spółki w wysokości 43 milionów UAH (17 212,9 tysiąca złotych). Podstawowym celem nabycia, a następnie funkcjonowania Spółki jest jej wykorzystanie do prowadzenia efektywnej windykacji portfela wierzytelności KREDOBANK SA oraz portfela wierzytelności nabytych przez spółkę Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.
W dniu 27 stycznia 2012 roku Qualia Development Sp. z o.o. dokonała dopłaty do spółki Qualia Residence Sp. z o.o. w wysokości 13 000 tysięcy złotych.
W dniu 31 stycznia 2012 roku została podpisana ze spółką Qualia Residence Sp. z o.o. umowa sprzedaży przez Bank Ośrodka Wczasowo Wypoczynkowego „Daglezja" w Zakopanem.
W dniu 31 stycznia 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o. o 9 500 tysięcy złotych. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA – spółkę zależną od Banku – za cenę równą wartości nominalnej obejmowanych udziałów.
W styczniu i lutym 2012 roku PKO Bank Polski SA dokonał dopłaty do spółki Qualia Development Sp. z o.o. w łącznej wysokości 35 319 tysięcy złotych.
W 2012 roku w okresie do publikacji sprawozdania Bank prowadził działania związane z likwidacją spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. w celu przejęcia z dniem 1 marca 2012 roku jej majątku, w tym nieruchomości, w której znajduje się siedziba Centrali Banku.
W lutym 2012 roku PKO Bank Polski SA przeprowadził transakcję sprzedaży 2% w udziale spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. spółce „Inter-Risk Ukraina" Spółka z dodatkową odpowiedzialnością. Wyżej wymieniona transakcja została przeprowadzona w ramach procesu przekształcenia spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje" Sp. z o.o. w spółkę zależną od spółki „Inter-Risk Ukraina" Sp. z dodatkową odpowiedzialnością.
 
W dniu 10 lutego 2012 roku Bank przeprowadził emisję obligacji własnych na podstawie Programu Emisji obligacji na rynek krajowy. Wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Emisji wynosi 1 500 000 tysięcy złotych. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tysięcy złotych.  Obligacje wyemitowane w ramach Emisji są obligacjami na okaziciela, zerokuponowymi i dyskontowymi. Wykup obligacji emitowanych w ramach Emisji będzie dokonywany po ich wartości nominalnej.