Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej

Zmiany w Spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz jednostkach współzależnych i stowarzyszonych

W 2011 roku miały miejsce następujące zdarzenia dotyczące jednostek zależnych (bezpośrednio i pośrednio) wpływające na strukturę Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA:

1) dotyczące spółki Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA

W dniu 12 stycznia 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA o kwotę 3 000 tysięcy złotych.
W wyniku wyżej wymienionego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 24 243,9 tysiąca złotych i dzieli się na 242 439 akcji o wartości nominalnej 100 złotych każda.

Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zostały objęte przez PKO Bank Polski SA za cenę równą wartości nominalnej obejmowanych akcji.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku udział PKO Banku Polskiego SA w kapitale zakładowym
i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 100%,

2) dotyczące spółki PKO BP Faktoring SA

W dniu 7 marca 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKO BP Faktoring SA o łączną kwotę 1 500 tysięcy złotych. W wyniku wyżej wymienionego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 000 tysięcy złotych i dzieli się na 9 000 akcji o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych każda.

Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale spółki zostały objęte przez Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA – spółkę zależną od PKO Banku Polskiego SA – za cenę 3 000 tysięcy złotych, przy czym 1 500 tysięcy złotych zostało ujęte w kapitale zapasowym Spółki,

Po zarejestrowaniu wyżej wymienionej emisji udział BTK SA w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 99,9889%,

3) dotyczące procesu likwidacji spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o.

W dniu 13 czerwca 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o. o kwotę 39 000 tysięcy złotych.
W wyniku wyżej wymienionego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 117 808 tysięcy złotych i dzieli się na 14 726 udziałów o wartości nominalnej 8 tysięcy złotych każdy.

Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez PKO Bank Polski SA za cenę równą wartości nominalnej obejmowanych udziałów. Środki pozyskane w wyniku wyżej wymienionego podwyższenia kapitału zostały przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu w PKO Banku Polskim SA.

W wyniku wyżej wymienionych emisji udział PKO Banku Polskiego SA w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki nadal wynosi 100%.

W dniu 1 lipca 2011 roku PKO Bank Polski SA, jako jedyny wspólnik spółki Centrum Finansowe Puławska Sp. z o.o., podjął uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 1 lipca 2011 roku. Stosowny wniosek w dniu 4 lipca 2011 roku został zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozwiązanie Spółki nie powoduje zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA – w Banku prowadzone są działania związane z przejęciem zarządzania budynkiem Centrum Finansowym Puławska w Warszawie wraz z nieruchomością, co jest główną działalnością prowadzoną przez Spółkę.

4) dotyczące przejęcia przez PKO Bank Polski SA bezpośredniej kontroli nad spółką PKO BP Finat Sp. z o.o.

W ramach procesu związanego z przejęciem przez Bank bezpośredniej kontroli nad spółką PKO BP Finat Sp. z o.o., w dniu 12 września 2011 roku PKO BP Finat Sp. z o.o. dokonała zwrotu spółce PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA dopłaty do kapitału w wysokości 2 500 tysięcy złotych.

W III kwartale 2011 roku PKO Bank Polski SA odkupił od swoich spółek zależnych wszystkie udziały spółki PKO BP Finat Sp. z o.o., w tym:

 • w dniu 24 sierpnia 2011 roku nabył od Inteligo Financial Services SA 75 999 udziałów spółki PKO BP Finat Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 7 599,9 tysiąca złotych; cena nabycia wyżej wymienionych udziałów wyniosła 9 392,7 tysiąca złotych,
 • w dniu 13 września 2011 roku nabył od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA 18 610 udziałów spółki PKO BP Finat Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 861 tysięcy złotych; cena nabycia wyniosła 2 300 tysięcy złotych.
   W wyniku wyżej wymienionych transakcji PKO Bank Polski SA posiada bezpośrednio udziały w spółce PKO BP Finat Sp. z o.o. stanowiące 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
5) dotyczące spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o.

W dniu 27 stycznia 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o. o 6 600 tysięcy złotych. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA – spółkę zależną od Banku – za cenę równą wartości nominalnej obejmowanych udziałów.

W dniu 11 maja 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o. o 12 700 tysięcy złotych. Wszystkie udziały zostały objęte przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA – spółkę zależną od Banku – za cenę równą wartości nominalnej obejmowanych udziałów.

W dniu 28 września 2011 roku spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA odkupiła od PKO Banku Polskiego SA 1 udział w spółce Bankowy Leasing Sp. z o.o. Cena nabycia wyniosła 0,8 tysiąca złotych. W wyniku wyżej wymienionych transakcji Bankowy Fundusz Leasingowy SA stał się jedynym wspólnikiem w spółce Bankowy Leasing Sp. z o.o.

W dniu 30 grudnia 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane:

 • podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o. o 15 414,5 tysiąca złotych w drodze emisji udziałów, które zostały przyznane Bankowemu Funduszowi Leasingowemu SA jako jedynemu wspólnikowi spółki BFL Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) w ramach połączenia spółek zależnych od Bankowego Funduszu Leasingowego SA,
 • połączenie spółek zależnych od Bankowego Funduszu Leasingowego SA, w wyniku którego cały majątek spółki BFL Nieruchomości Sp. z o.o. został przeniesiony do spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 414,5 tysiąca złotych i dzieli się na 114 829 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, 

6) dotyczące spółki BFL Nieruchomości Sp. z o.o.

W 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostały zarejestrowane podwyższenia kapitału zakładowego spółki BFL Nieruchomości Sp. z o.o. o łączną kwotę 8 000 tysięcy złotych, w tym:
27 stycznia o kwotę 1 000 tysięcy złotych i 9 maja o kwotę 7 000 tysięcy złotych. W wyniku wyżej wymienionych podwyższeń kapitał zakładowy Spółki wynosił 18 400 tysięcy złotych i dzielił się na 36 800 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy.

Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez Bankowy Fundusz Leasingowy SA – spółkę zależną od PKO Banku Polskiego SA - za cenę równą wartości nominalnej obejmowanych udziałów.

W dniu 28 września 2011 roku spółka Bankowy Fundusz Leasingowy SA odkupiła od PKO Banku Polskiego SA 1 udział w spółce BFL Nieruchomości Sp. z o.o. Cena nabycia wyniosła 0,8 tysiąca złotych. W wyniku wyżej wymienionych transakcji Bankowy Fundusz Leasingowy SA stał się jedynym wspólnikiem w spółce BFL Nieruchomości Sp. z o.o.

W dniu 30 grudnia 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane połączenie spółek zależnych od Bankowego Funduszu Leasingowego SA, w wyniku którego cały majątek spółki BFL Nieruchomości Sp. z o.o. został przeniesiony do spółki Bankowy Leasing Sp. z o.o., a spółka BFL Nieruchomości Sp. z o.o. została wykreślona z rejestru,

7) dotyczące Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. (do 10 maja 2011 roku występującej pod nazwą Grupa Kapitałowa PKO BP Inwestycje Sp. z o.o.)

W 2011 roku Grupa Kapitałowa Qualia Development Sp. z o.o. prowadziła działania związane z realizacją nowej koncepcji prowadzenia działalności deweloperskiej w strukturze holdingowej, którą tworzą głównie spółki komandytowe powoływane do realizacji projektów inwestycyjnych, w których spółka Qualia Development Sp. z o.o. pełni funkcję komandytariusza a spółka Qualia Sp. z o.o. pełni funkcję komplementariusza.

W ramach wyżej wymienionych działań:

 • została utworzona spółka Qualia Sp. z o.o. (rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 lutego 2011 roku),

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 tysięcy złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Udziały w Spółce o wartości nominalnej 4 950 złotych w dniu utworzenia Spółki objęła Qualia Development Sp. z o.o., a 1 udział o wartości nominalnej 50 złotych objęła spółka Qualia – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. – spółka zależna od Qualia Development Sp. z o.o. Od dnia 28 kwietnia 2011 roku jedynym udziałowcem Spółki jest Qualia Development Sp. z o.o., która odkupiła 1 udział za cenę równą wartości nominalnej udziału,
 • została utworzona spółka Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sopot Spółka komandytowa (rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 11 marca 2011 roku).

  Wspólnikami Spółki są: Qualia Sp. z o.o. (komplementariusz, wartość wkładu: 1 tysiąc złotych) oraz Qualia Development Sp. z o.o. (komandytariusz, wartość wkładu i sumy komandytowej: 4 700 tysięcy złotych podwyższona z 1 tysiąca złotych uchwałą wspólników w dniu 31 marca 2011 roku). Przedmiotem działalności spółki Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sopot Spółka komandytowa jest przygotowanie i realizacja projektu inwestycyjnego w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino,
 • spółka Qualia Sp. z o.o. w dniu 6 kwietnia 2011 roku odkupiła od PKO Banku Polskiego SA
  1 udział w spółce PKO BP Inwestycje - Nowy Wilanów Sp. z o.o. za cenę 21,4 tysiąca złotych,
 • spółka PKO BP Inwestycje – Nowy Wilanów Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę komandytową i zmieniła nazwę na Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowy Wilanów Spółka komandytowa (rejestracja wyżej wymienionych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 1 lipca 2011 roku).

  Wspólnikami Spółki są: Qualia Development Sp. z o.o. (komandytariusz, wartość wkładu: 3 999 tysięcy złotych) oraz Qualia Sp. z o.o. (komplementariusz, wartość wkładu: 1 tysiąc złotych),
 • spółka Qualia Sp. z o.o. w dniu 6 kwietnia 2011 roku odkupiła od PKO Banku Polskiego SA 1 udział w spółce PKO BP Inwestycje - Neptun Park Sp. z o.o. za cenę 0,8 tysiąca złotych.
 • spółka PKO BP Inwestycje – Neptun Park Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę komandytową i zmieniła nazwę na Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Neptun Park Spółka komandytowa (rejestracja wyżej wymienionych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 1 lipca 2011 roku).

  Wspólnikami Spółki są: Qualia Development Sp. z o.o. (komandytariusz, wartość wkładu: 
  3 999,9 tysiąca złotych) oraz Qualia Sp. z o.o. (komplementariusz, wartość wkładu: 0,1 tysiąca złotych),
 • została utworzona spółka Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Pomeranka Spółka komandytowa (rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 21 lipca 2011 roku).

  Wspólnikami Spółki są: Qualia Development Sp. z o.o. (komandytariusz, wartość wkładu: 1 tysiąc złotych) oraz Qualia Sp. z o.o. (komplementariusz, wartość wkładu: 1 tysiąc złotych),  
 • została utworzona spółka Qualia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Projekt 1 Spółka komandytowa (rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 29 lipca 2011 roku).

  Wspólnikami Spółki są: Qualia Development Sp. z o.o. (komandytariusz, wartość wkładu: 1 tysiąc złotych) oraz Qualia Sp. z o.o. (komplementariusz, wartość wkładu: 1 tysiąc złotych).  
 • została utworzona spółka Qualia – Residence Sp. z o.o (rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 6 października 2011 roku).

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 tysięcy złotych i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Udziały w Spółce o wartości nominalnej 4,95 tysiąca złotych w dniu utworzenia Spółki objęła Qualia Development Sp. z o.o., a 1 udział o wartości nominalnej 50 złotych objęła Qualia Sp. z o.o. Od dnia 13 października 2011 roku jedynym udziałowcem Spółki jest Qualia Development Sp. z o.o., która odkupiła 1 udział za cenę równą wartości nominalnej udziału,
 • została utworzona spółka Qualia Hotel Management Sp. z o.o (akt notarialny założenia Spółki został podpisany w dniu 28 listopada 2011 roku).

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 tysięcy złotych i dzieli się na 1 000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Udziały w Spółce o wartości nominalnej 49,95 tysiąca złotych objęła Qualia Development Sp. z o.o., a 1 udział o wartości nominalnej 50 złotych objęła Qualia Sp. z o.o.  Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 stycznia 2012 roku. Spółka została uwzględniona w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2011 rok. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności operatorskiej w obszarze apartamentów hotelowych.

oraz

 • rozpoczęto likwidację spółki Fort Mokotów Sp. z o.o.
  W dniu 28 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fort Mokotów Sp. z o.o. – spółki zależnej od Qualia Development Sp. z o.o.- podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 28 lipca 2011 roku. Likwidacja następuje w związku z zakończeniem realizacji projektu deweloperskiego.

W 2011 roku zmianie uległy nazwy następujących spółek:

 • spółka PKO BP Inwestycje Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Qualia Development Sp. z o.o.; zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 11 maja 2011 roku,
 • spółka PKO BP Inwestycje – Sarnia Dolina Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Sarnia Dolina Sp. z o.o.; zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 czerwca 2011 roku,
 • spółka PKO BP Inwestycje – Rezydencja Flotylla Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Qualia - Rezydencja Flotylla Sp. z o.o.; zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 czerwca 2011 roku.

W 2011 roku dokonano następujących dopłat do spółek Grupy Kapitałowej Qualia Development
Sp. z o.o:

 • PKO Bank Polski SA wniósł dopłaty do spółki Qualia Development Sp. z o.o. w łącznej wysokości 65 580 tysięcy złotych (w tym: 25 marca 5 340 tysięcy złotych, 1 czerwca 5 800 tysięcy złotych i 21 listopada 54 440 tysięcy złotych),
 • spółka Qualia Development Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2011 roku wniosła dopłatę do spółki Qualia Sp. z o.o. w wysokości 25 tysięcy złotych,
 • spółka Qualia Development Sp. z o.o. w dniu 28 listopada 2011 roku wniosła dopłatę do spółki Qualia Residence Sp. z o.o. w wysokości 42 025 tysięcy złotych,

8) dotyczące zakupu nowej spółki Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o.

PKO Bank Polski SA nabył od Kompanii Finansowej „Centrum Usług Faktoringowych” Sp. z o.o.
1 udział o wartości nominalnej 3 101 tysięcy UAH w spółce Finansowa Kompania „Prywatne Inwestycje” Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie,  stanowiący 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniający do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Cena nabycia wyniosła 1 482 tysiące złotych.

W dniu 29 listopada 2011 roku PKO Bank Polski SA został zarejestrowany w Państwowym Ukraińskim Rejestrze Przedsiębiorstw jako jedyny udziałowiec Spółki.

Spółka w grudniu 2011 roku nabyła od KREDOBANK SA, w trzech pakietach, wydzielony portfel wierzytelności w łącznej wysokości brutto 1 645 milionów UAH (700 milionów złotych według średniego kursu NBP z ostatniego dnia 2011 roku). Nabycie zostało sfinansowane pożyczką otrzymaną od PKO Banku Polskiego SA w wysokości 63 miliony USD (215 milionów złotych według średniego kursu NBP z ostatniego dnia 2011 roku).

Wierzytelności będą objęte działalnością windykacyjną prowadzoną za pośrednictwem spółki „Inter-Risk Ukraina” Spółka z dodatkową odpowiedzialnością.
oraz następujące zdarzenia dotyczące jednostek współzależnych i stowarzyszonych:

 • w dniu 28 września 2011 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego spółki Centrum Majkowskiego Sp. z o.o. - spółki zależnej od Centrum Haffnera Sp. z o.o. (jednostki współzależnej od PKO Banku Polskiego SA) z kwoty 6 609 tysięcy złotych do kwoty 3 833,2 tysiąca złotych przeprowadzone poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego udziału,
 • w dniu 30 września 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dystrybucyjnej Banku Pocztowego Sp. z o.o. – spółki zależnej od Banku Pocztowego SA (jednostki stowarzyszonej od PKO Banku Polskiego SA) podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2 000 tysięcy złotych do kwoty 2 679,8 tysiąca złotych poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów. Wyżej wymienione podwyższenie w dniu 10 stycznia 2012 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.