Zmiany zasad
rachunkowości

Zmiany do opublikowanych standardów i interpretacji, które weszły w życie i zostały zastosowane przez Grupę Kapitałową od 1 stycznia 2011 roku

Standard/
interpretacja

Data wydania/ publikacji Data wejścia w życie Zatwierdzony/a przez Unię Europejską Opis zmian
Zmiany do MSR 24 „Transakcje z jednostkami powiązanymi” Listopad 2009 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 lub później Tak

Zmiany wprowadzają uproszczenia w zakresie wymagań odnośnie ujawniania informacji przez jednostki powiązane z instytucjami państwowymi oraz doprecyzowują definicję jednostki powiązanej.

Niniejsze zmiany nie mają istotnego wpływu na poziom ujawnień w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej. Stosowne ujawnienia dotyczące transakcji Banku jako jednostki powiązanej z rządem ujęte są w nocie nr 44 „Transakcje ze Skarbem Państwa i jednostkami powiązanymi”.

Zmiany do MSR 32 „Klasyfikacja emisji praw poboru” Padziernik 2009 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2010 lub później Tak

Zmiany dotyczą rachunkowości emisji uprawnień (praw poboru, opcji, warrantów), denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta. Zmiany wymagają, aby, przy spełnieniu określonych warunków, emisja uprawnień była klasyfikowana jako kapitał własny niezależnie od tego, w jakiej walucie ustalona jest cena realizacji uprawnienia.

Powyższe zmiany nie mają zastosowania dla Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że Grupa Kapitałowa nie emituje praw poboru, opcji, warrantów denominowanych w walucie innej niż waluta funkcjonalna emitenta.

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” Styczeń 2010 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2010 lub później Tak

Zmiany wprowadzają dodatkowe zwolnienia dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy dotyczące ujawniania informacji wymaganych przez zmiany do MSSF 7 wydane w marcu 2009 w zakresie wyceny do wartości godziwej i ryzyka płynności.

Powyższe zmiany nie mają zastosowania dla Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że Grupa Kapitałowa sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF począwszy od 2005 roku.

KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” Listopad 2009 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2010 lub później Tak

Interpretacja ta objaśnia zasady rachunkowości stosowane w sytuacji, gdy w wyniku renegocjacji przez jednostkę warunków jej zadłużenia zobowiązanie zostaje uregulowane poprzez emisję instrumentów kapitałowych skierowaną na wierzyciela. Interpretacja wymaga wyceny instrumentów kapitałowych w wartości godziwej i rozpoznania zysku lub straty w wysokości różnicy pomiędzy wartością księgową zobowiązania a wartością godziwą instrumentu kapitałowego.

Powyższa informacja nie miała zastosowania dla sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej z uwagi na brak transakcji o powyższym charakterze w latach 2011 i 2010.

Zmiany do KIMSF 14 „Zaliczki na poczet minimalnych wymogów finansowania”

Listopad 2009 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011 lub później Tak

Interpretacja ta zawiera wytyczne w zakresie ujęcia wcześniejszej wpłaty składek na pokrycie minimalnych wymogów finansowania jako aktywa w jednostce wpłacającej.

Powyższa informacja nie miała zastosowania dla sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej z uwagi na brak transakcji o powyższym charakterze w latach 2011 i 2010.

Poprawki do MSSF 2010 (zmieniające 7 standardów) Maj 2010 Większość zmian obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2011 Tak

Poprawki zawierają zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne i edycyjne.

Poprawki do MSSF 2010 dotyczyły m.in. MSSF 7. W zakresie wyceny udziałów niekontrolujących i zapłaty warunkowej, MSR 1 dotyczące wyboru przez jednostkę prezentacji analizy innych całkowitych dochodów (w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w notach objaśniających do sprawozdania finansowego).

Niniejsze poprawki nie mają istotnego wpływu na sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej. Stosowne ujawnienia z zakresu MSSF 7 zostały ujęte w nocie nr 54 „Zarządzanie ryzykiem w Grupie Kapitałowej”. Poprawki do MSSF 3 nie miały zastosowania dla transakcji mających miejsce w latach 2011 i 2010. Dodatkowo Bank stosuje rozwiązanie prezentacji analizy innych dochodów całkowitych w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym.

Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do powyższych, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie i nie zostały jeszcze zastosowane przez Bank

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

Standard/interpretacja Data wydania/publikacji Data wejścia w życie Zatwierdzony/a przez Unię Europejską Opis potencjalnych zmian
Zmiany do MSSF 1 „Poważna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla podmiotów przyjmujących MSSF 1 po raz pierwszy” Grudzień 2010 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2011 lub później Nie Zmiana dotycząca poważnej hiperinflacji stwarza dodatkowe wyłączenie w wypadku, gdy podmiot, który był pod wpływem poważnej hiperinflacji, ponownie zaczyna lub po raz pierwszy zamierza sporządzać swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Wyłączenie pozwala podmiotowi na wybór wyceny aktywów i zobowiązań według wartości godziwej i wykorzystania tej wartości godziwej jako domniemanego kosztu tych aktywów i zobowiązań w bilansie otwarcia w pierwszym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zgodnym z MSSF. RMSR zmieniła również MSSF 1 w celu wykluczenia odniesień do ustalonych dat dla jednego wyjątku i jednego wyłączenia w odniesieniu do aktywów i zobowiązań finansowych. Pierwsza zmiana wymaga od podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy prospektywnego zastosowania wymogów dotyczących usunięcia z bilansu zgodnie z MSSF od dnia przejścia na MSSF, a nie od 1 stycznia 2004 r. Druga zmiana dotyczy aktywów finansowych lub zobowiązań wykazywanych w wartości godziwej przy początkowym ujęciu, gdy wartość godziwa jest ustalana za pomocą technik wyceny z powodu braku aktywnego rynku, i pozwala na zastosowanie wytycznych prospektywnie od dnia przejścia na MSSF, a nie od 25 października 2002 r. czy od 1 stycznia 2004 r. Oznacza to, że podmioty stosujące MSSF po raz pierwszy nie muszą ustalać wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych przed dniem przejścia na MSSF. Do tych zmian dostosowano również MSSF 9. Powyższe zmiany nie mają zastosowania dla Grupy Kapitałowej z uwagi na fakt, że Grupa Kapitałowa sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF począwszy od 2005 roku. 
Zmiany do MSSF 7 „Przekazanie aktywów finansowych” Październik 2010 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2011 lub później Tak Zmiany wymagają ujawniania dodatkowych informacji o ryzyku wynikającym z przekazania aktywów finansowych. Zawierają wymóg ujawnienia, według klas aktywów, charakteru, wartości bilansowej oraz opisu ryzyka i korzyści dotyczących aktywów finansowych przekazanych innemu podmiotowi, ale pozostających nadal w bilansie jednostki. Wymagane jest również ujawnienie informacji o kwocie ewentualnego powiązanego zobowiązania oraz relacji pomiędzy danym składnikiem aktywów finansowych a odnośnym zobowiązaniem. W przypadku, gdy aktywa finansowe zostały usunięte z bilansu, ale jednostka nadal jest narażona na pewne ryzyko i może uzyskać pewne korzyści związane z przekazanym składnikiem aktywów, wymagane jest dodatkowo ujawnienie informacji umożliwiających zrozumienie skutków takiego ryzyka. Powyższe zmiany będą miały zastosowanie do sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2012 i będą wymagać od Grupy Kapitałowej szerszych ujawnień, jednakże szacuje się że w przypadku Grupy Kapitałowej skala zmian nie będzie istotnie znacząca.
Zmiany do MSR 12 „Realizacja wartości aktywów” Grudzień 2010 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 lub później Nie Zmiany dotyczą wyceny rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” i wprowadzają możliwe do odrzucenia domniemanie, że wartość nieruchomości inwestycyjnej będzie odzyskana całkowicie poprzez sprzedaż. To domniemanie można odrzucić, gdy nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w modelu biznesowym, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych reprezentowanych przez nieruchomość inwestycyjną w czasie użytkowania, a nie w chwili sprzedaży. SKI-21 „Podatek dochodowy – Realizacja wartości przeszacowanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji” odnoszący się do podobnych kwestii dotyczących aktywów nie podlegających amortyzacji, które są wyceniane zgodnie z modelem aktualizacji wartości przedstawionym w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” został włączony do MSR 12 po wyłączeniu wytycznych dotyczących nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Na dzień dzisiejszy z uwagi na brak transakcji o powyższym charakterze w Grupie Kapitałowej, szacuje się że powyższe zmiany nie będą miały zastosowania dla sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej.
Zmiany do MSR1 „Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów” Czerwiec 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 lipca 2012 lub później Nie Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czy w przyszłości będą mogły one zostać ujęte w wyniku finansowym. Dodatkowo zmieniony został tytuł sprawozdania z całkowitych dochodów na „sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów". Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2012, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Ponadto powyższa zmiana ma charakter prezentacyjny i nie wpłynie istotnie na ujawnienia Grupy Kapitałowej.
Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” Czerwiec 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Zmiany wprowadzają nowe wymogi w zakresie ujmowania i wyceny kosztów programów określonych świadczeń oraz świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy, jak również zmieniają wymagane ujawnienia dotyczące wszystkich świadczeń pracowniczych. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że zmiany nie wpłyną w znaczący sposób na Grupę.
Zmiany do MSR 32 „Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych” Grudzień 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2014 lub później Nie Zmiany wprowadzają dodatkowe objaśnienia stosowania do MSR 32, aby wyjaśnić niespójności napotykane przy stosowaniu niektórych kryteriów dotyczących kompensowania. Obejmują one m.in. wyjaśnienie, co oznacza sformułowanie „posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty”, oraz że niektóre mechanizmy rozliczania brutto mogą być traktowane jako rozliczane netto w przypadku spełnienia odpowiednich warunków. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2014, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Powyższe dodatkowe objaśnienia nie wydają się mieć znaczącego wpływu na Grupę. 
Zmiany do MSSF 7 „Ujawnianie informacji – kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych” Grudzień 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Zmiany wprowadzają obowiązek nowych ujawnień, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę efektów lub potencjalnych efektów porozumień umożliwiających rozliczanie netto, w tym praw do dokonania kompensaty. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Zmiany te będą miały charakter prezentacyjny i wymagać będą od Grupy Kapitałowej dodatkowych ujawnień jeśli będzie miało to zastosowanie do zdarzeń od roku 2013.
MSSF 9 „Instrumenty finansowe Część 1: Klasyfikacja i wycena” Listopad 2009; w październiku 2010 uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych; w grudniu 2011 zmieniona data wejścia w życie Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2015 lub później Nie Standard wprowadza jeden model przewidujący tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartości godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych z tych instrumentów. Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczową zmianą jest nałożony na jednostki wymóg prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy. Powyższe zmiany będą mieć zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2015, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Unia Europejska rozpoczęcie prac nad adaptacją warunkuje wydaniem przez RMSR wersji MSSF 9, wraz z częścią 2 „Utrata wartości” i częścią 3 „Rachunkowość zabezpieczeń”, które na dzień dzisiejszy są w fazie prac projektowych. Wpływ MSSF 9 na stosowane zasady rachunkowości nie został jeszcze oceniony. W roku 2012 planowana jest analiza luki wynikającej z nowej klasyfikacji i wyceny aktywów i zobowiązań finansowych w zakresie części 1 MSSF 9.  
MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” Maj 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Nowy standard zastępuje wytyczne w sprawie kontroli i konsolidacji zawarte w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” oraz w interpretacji SKI-12 „Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia”. MSSF 10 zmienia definicję kontroli w taki sposób, by dla wszystkich jednostek obowiązywały te same kryteria określania kontroli. Zmienionej definicji towarzyszą obszerne wytyczne dotyczące zastosowania. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Na podstawie wstępnych analiz nowy standard nie wydaje się mieć istotnego wpływu na Grupę Kapitałową.
MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” Maj 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Nowy standard zastępuje MSR 31 „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” oraz interpretację SKI-13 „Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników”. Zmiany w definicjach ograniczyły liczbę rodzajów wspólnych przedsięwzięć do dwóch: wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcia. Jednocześnie wyeliminowano dotychczasową możliwość wyboru konsolidacji proporcjonalnej w odniesieniu do jednostek pod wspólną kontrolą. Wszyscy uczestnicy wspólnych przedsięwzięć mają obecnie obowiązek ich ujęcia metodą praw własności. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. W przypadku Grupy Kapitałowej szacuje się, że zakres zmian nie będzie istotny.
MSSF 12 „Ujawnianie udziałów w innych jednostkach” Maj 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Nowy standard dotyczy jednostek posiadających udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, jednostce stowarzyszonej lub w niekonsolidowanej jednostce zarządzanej umową. Standard zastępuje wymogi w zakresie ujawniania informacji zawartych obecnie w MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”. MSSF 12 wymaga, by jednostki ujawniały informacje, które pomogą użytkownikom sprawozdań finansowych ocenić charakter, ryzyko i skutki finansowe inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych, wspólnych przedsięwzięciach i niekonsolidowanych jednostkach zarządzanych umową. W tym celu nowy standard nakłada wymóg ujawniania informacji dotyczących wielu obszarów, w tym znaczących osądów i założeń przyjmowanych przy ustalaniu czy jednostka kontroluje, współkontroluje czy posiada znaczący wpływ na inne jednostki; obszernych informacji o znaczeniu udziałów niekontrolujących w działalności i przepływach pieniężnych grupy; sumarycznych informacji finansowych o spółkach zależnych ze znaczącymi udziałami niekontrolującymi, a także szczegółowych informacji o udziałach w niekonsolidowanych jednostkach zarządzanych umową. Powyższe zmiany będą mieć zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Zmiany wprowadzone będą wymagać dodatkowych ujawnień w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej, lecz szacuje się, że z uwagi na dotychczasowy szeroki zakres prezentacji informacji o jednostkach Grupy dodatkowy zakres ujawnień w przypadku Grupy Kapitałowej, nie będzie znaczący.
MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” Maj 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Nowy standard ma na celu poprawę spójności i zmniejszenie złożoności poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartości godziwej oraz skupienie w jednym standardzie wymogów dotyczących wyceny w wartości godziwej i ujawniania odnośnych informacji. Powyższe zmiany będą mieć zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Na dzień dzisiejszy szacuje się że zakres zmian z uwagi na charakter nowego MSSF nie będzie znaczący.
Zmieniony MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” Maj 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie MSR 27 został zmieniony w związku z opublikowaniem MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Celem zmienionego MSR 27 jest określenie wymogów ujmowania i prezentacji inwestycji w jednostki zależne, wspólne przedsięwzięcia oraz jednostki stowarzyszone w sytuacji gdy jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe. Wytyczne na temat kontroli oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zostały zastąpione przez MSSF 10. Powyższe zmiany będą mieć zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Banku za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Szacuje się że dodatkowy zakres ujawnień z uwagi na dotychczasowy szeroki zakres prezentacji informacji o jednostkach Grupy, nie będzie znaczący.
Zmieniony MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” Maj 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Zmiany do MSR 28 wynikały z projektu RMSR na temat wspólnych przedsięwzięć. Rada zdecydowała o włączeniu zasad dotyczących ujmowania wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności do MSR 28, ponieważ metoda ta ma zastosowanie zarówno do wspólnych przedsięwzięć, jak też jednostek stowarzyszonych. Poza tym wyjątkiem, pozostałe wytyczne nie uległy zmianie. Powyższe zmiany będą mieć ewentualne zastosowanie po raz pierwszy dla sprawozdań finansowych Grupy za rok 2013, z zastrzeżeniem że powyższe zmiany zostaną zatwierdzone przez Unię Europejską. Zgodnie z politykami rachunkowości, jednostki współzależne i stowarzyszone są ujmowane metodą praw własności.
KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych Październik 2011 Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2013 lub później Nie Interpretacja wyjaśnia, iż koszty usuwania nadkładu są ujmowane jako koszty bieżącej produkcji zgodnie z zasadami MSR 2 „Zapasy”, jeżeli korzyści z tytułu usuwania nadkładu mają formę produkcji zapasów. Jeżeli natomiast usuwanie nadkładu prowadzi do uzyskania korzyści w postaci lepszego dostępu do złóż mineralnych, jednostka powinna rozpoznać te koszty jako „aktywa z tytułu usuwania nadkładu” w ramach aktywów trwałych, pod warunkiem spełnienia określonych w interpretacji warunków. Z uwagi na zakres działalności Grupy Kapitałowej KIMSF 20 nie ma zastosowania.

Podsumowując, Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości, z wyjątkiem MSSF 9 (wpływ MSSF 9 na stosowane przez Grupę zasady rachunkowości nie został jeszcze oceniony). Grupa planuje ich zastosowanie w terminach podanych w określonych standardach i interpretacjach (bez wcześniejszego zastosowania), pod warunkiem zatwierdzenia przez UE.