Zobowiązania
podporządkowane

W 2007 roku Bank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości 1 600 700 tysięcy złotych, o 10-letnim terminie zapadalności. Obligacje są oprocentowane w półrocznych okresach odsetkowych. Odsetki od obligacji są naliczane od wartości nominalnej według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę równą 100 pb.

stan na 31 grudnia 2011 roku

Zobowiązanie podporządkowe Wartość nominalna Waluta Stopa procentowa (%) Termin wymagalności/
wykupu
Stan zobowiązania
Obligacje podporządkowane 1 600 700 PLN 5,92% 30.10.2017 1 614 377

stan na 31 grudnia 2010 roku

Zobowiązanie podporządkowe Wartość nominalna Waluta Stopa procentowa (%) Termin wymagalności/
wykupu
Stan zobowiązania
Obligacje podporządkowane 1 600 700 PLN 5,05% 30.10.2017 1 611 779

zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych

  2011 2010
Stan na początku okresu 1 611 779 1 612 178
zwiększenia z tytułu odsetek naliczonych 87 125 82 191
zmniejszenie z tytułu spłaty odsetek (84 527) (82 590)
Stan zobowiazań podporządkowych na koniec okresu 1 614 377 1 611 779