Zobowiązania
warunkowe

Programy subemisji

Na dzień 31 grudnia 2011 roku funkcjonowały następujące programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy Kapitałowej do objęcia papierów wartościowych):

Emitent papierów
wartościowych
z gwarancją
przejęcia emisji
Rodzaj gwarantowanych
papierów wartościowych
Zobowiązania pozabilansowe gwarancyjne Okres
obowiązywania
umowy
Rodzaj subemisji
Spółka A obligacje korporacyjne 423 000 31.07.2013 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka B obligacje korporacyjne 136 013 31.12.2024 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka C obligacje korporacyjne 102 700 31.10.2013 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka D obligacje korporacyjne 24 900 30.12.2015 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka E obligacje korporacyjne 20 000 02.01.2012 Umowa Emisji Obligacji*
Suma   706 613    

*Dotyczy Umowy Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku funkcjonowały następujące programy papierów wartościowych objęte subemisją (maksymalne zobowiązanie Grupy Kapitałowej do objęcia papierów wartościowych):

Emitent papierów
wartościowych
z gwarancją
przejęcia emisji
Rodzaj gwarantowanych
papierów wartościowych
Zobowiązania pozabilansowe gwarancyjne Okres
obowiązywania
umowy
Rodzaj subemisji
Spółka A obligacje korporacyjne 304 000 31.07.2013 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka E obligacje korporacyjne 200 000 02.01.2012 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka B obligacje korporacyjne 155 000 31.12.2024 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka D obligacje korporacyjne 74 900 30.12.2015 Umowa Emisji Obligacji*
Spółka F obligacje korporacyjne 13 000 31.12.2018 Umowa Emisji Obligacji*
Podmiot A obligacje komunalne 4 000 31.12.2025 Umowa Emisji Obligacji*
Suma   750 900    

* Dotyczy Umowy Organizacji, Prowadzenia i Obsługi Programu Emisji Obligacji.

Wszystkie papiery wartościowe objęte przez Grupę Kapitałową subemisją zaliczają się do papierów
z nieograniczoną zbywalnością, nienotowanych na giełdach i nieznajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym.


Zobowiązania umowne

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość zobowiązań umownych dotyczących wartości niematerialnych wynosiła 98 233 tysiące złotych (na dzień 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązań wynosiła 1 100 tysięcy złotych).

Udzielone zobowiązania finansowe

  31.12.2011 31.12.2010
Podmioty finansowe 1 144 993 752 074
Podmioty niefinansowe 28 486 768 27 747 336
Podmioty budżetowe 823 897 1 005 614
Razem 30 455 658 29 505 024
w tym: udzielone zobowiązania nieodwołalne 5 946 055 7 001 338
Udzielone zobowiązania finansowe zostały wykazane w wartościach nominalnych.

Udzielone zobowiązania gwarancyjne

  31.12.2011 31.12.2010
Podmioty niefinansowe 6 053 115 4 792 355
Podmioty finansowe 207 156 2 234 228
Podmioty budżetowe 174 459 253 771
Razem 6 434 730 7 280 354

W latach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej.
Informacje na temat rezerw utworzonych na pozabilansowe zobowiązania gwarancyjne i finansowe znajdują się w Nocie 36 „Rezerwy”.

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności na dzień 31 grudnia 2011 roku

  Do 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
Powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone finansowe 15 573 751 936 775 4 677 249 3 930 378 5 337 505 30 455 658
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 102 848 80 264 1 776 447 3 962 200 512 971 6 434 730
Razem 15 676 599 1 017 039 6 453 696 7 892 578 5 850 476 36 890 388

Zobowiązania udzielone według terminów wymagalności na dzień 31 grudnia 2010 roku

  Do 1 miesiąca
włącznie
Powyżej
1 miesiąca
do 3 miesięcy
włącznie
Powyżej
3 miesięcy
do 1 roku
włącznie
Powyżej
1 roku
do 5 lat
włącznie
Powyżej
5 lat
Razem
Zobowiązania udzielone finansowe 16 631 759 314 035 3 994 998 2 923 109 5 641 123 29 505 024
Zobowiązania udzielone gwarancyjne 1 649 878 974 119 1 828 614 2 550 325 277 418 7 280 354
Razem 18 281 637 1 288 154 5 823 612 5 473 434 5 918 541 36 785 378

Pozabilansowe zobowiązania otrzymane (według wartości nominalnej)

  31.12.2011 31.12.2010
Finansowe 883 117 403 874
Gwarancyjne 1 918 281  2 228 815
Razem 2 801 398  2 632 689 

Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań warunkowych

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała aktywów obciążonych zastawem zabezpieczającym.

Uprawnienie do sprzedaży lub obciążenia zestawem zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku na rzecz Grupy Kapitałowej nie ustanowiono zabezpieczeń, które Grupa Kapitałowa była uprawniona sprzedać lub obciążyć innym zastawem, w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela zabezpieczenia.