Zobowiązania
wobec banków

Zobowiązania wobec banków

  31.12.2011 31.12.2010
Otrzymane kredyty i pożyczki 4 360 878 4 068 332
Depozyty banków 1 372 635 973 072
Rachunki bieżące 422 707 44 379
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu - 54 446
Inne depozyty z rynku pieniężnego 82 944 93 646
Razem 6 239 164 5 233 875