Zobowiązania wobec
Banku Centralnego

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

  31.12.2011 31.12.2010
Do 1 miesiąca 3 454 3 370
Razem 3 454 3 370