Zobowiązania
wobec klientów

Zobowiązania wobec klientów Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA – struktura rodzajowa (w mln zł)

  31.12.2011 31.12.2010
Zobowiązania wobec ludności 104 183 094 95 107 854
Depozyty terminowe 55 523 745 48 398 185
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 48 187 307 46 416 011
Inne depozyty z rynku pieniężnego 472 042 293 658
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 38 468 560 31 826 551
Depozyty terminowe 23 949 758 18 009 746
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 11 399 925 11 264 473
Otrzymane kredyty i pożyczki 1 988 013 1 856 819
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 644 005 446 175
Inne depozyty z rynku pieniężnego 486 859 249 338
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 3 822 243 6 046 810
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N 2 241 333 2 689 369
Depozyty terminowe 1 516 981 3 349 821
Inne depozyty z rynku pieniężnego 63 929 7 620
Razem 146 473 897 132 981 215


  31.12.2011 31.12.2010
Zobowiązania wobec klientów w tym: 146 473 897 132 981 215
bankowości detalicznej i prywatnej 100 390 214 91 621 199
małych i średnich przedsiębiorstw 9 163 920 8 860 939
klientów rynku mieszkaniowego 5 410 622 5 087 626
korporacyjne 28 780 730 24 973 332
otrzymane kredyty i pożyczki 1 988 013 1 856 819
transakcje z przyrzeczeniem odkupu 644 005 446 175
pozostałe zobowiązania 96 393 135 125
Razem 146 473 897 132 981 215