Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych

  31.12.2011 31.12.2010
Zobowiązania z tytułu emisji    
Instrumenty finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 7 596 164 3 298 867
obligacje bankowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 2 929 973 -
obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB 4 476 996 3 187 766
obligacje wyemitowane przez BFL SA 189 195 111 101
Instrumenty finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 175 615 -
bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez PKO Bank Polski SA 175 615 -
Razem 7 771 779 3 298 867


  31.12.2011 31.12.2010
Zobowiązania z tytułu emisji o okresie spłaty:    
do 1 miesiąca 9 957 24 901
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 109 211 86 200
od 3 miesięcy do 1 roku 41 311 23 389
od 1 roku do 5 lat* 4 611 300 3 164 377
Razem 7 771 779 3 298 867

* Na dzień 31 grudnia 2011 roku istotne pozycje zobowiązań z tytułu emisji stanowiły euroobligacje w wartości nominalnej 800 000 tysięcy EUR oraz obligacje w wartości nominalnej 250 000 tysięcy CHF (na dzień 31 grudnia 2010 roku odpowiednio euroobligacje w wartości nominalnej 800 000 tysięcy EUR).

W 2011 roku Bank wyemitował bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej 5 080 647 tysięcy złotych, klasyfikowane odpowiednio jako zobowiązania desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat zgodnie z MSR 39.11A ppkt. a oraz wyceniane według zamortyzowanego kosztu. W 2011 roku zostały umorzone bankowe papiery wartościowe i obligacje bankowe o wartości nominalnej  1 951 454 tysięcy złotych.

W 2011 roku BFL SA wyemitował obligacje o wartości nominalnej 1 290 000 tysięcy złotych oraz wykupił obligacje o wartości nominalnej 1 065 000 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji wynosiło 345 000 tysięcy złotych w wartości nominalnej, z czego zadłużenie wobec Banku wynosiło 191 070 tysięcy złotych w wartości nominalnej.

W 2011 roku PKO Finance AB wyemitowało obligacje w CHF w wartości nominalnej 250 000 tysięcy CHF.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku średnie oprocentowanie papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO Finance AB wyniosło 3,73%, (na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,73%) a przez BFL – 6,11% (na dzień 31 grudnia 2010 roku – 5,36%).