Zysk przypadający
na jedną akcję

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy Banku poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

Zysk na jedną akcję

  2011 2010
Zysk przypadający na akcjonariuszy zwykłych (w tys. PLN) 3 807 195 3 216 883
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Zysk przypadający na jedną akcję (w PLN na akcję) 3,05 2,57

Zysk na jedną akcję z działalności zaniechanej

W okresach zakończonych odpowiednio dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiła działalność zaniechana.

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję, obliczany jest na podstawie zysku przypadającego na zwykłych akcjonariuszy poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu, skorygowaną o wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych.

Zarówno w 2011 roku jak i w 2010 roku nie występowały instrumenty rozwadniające zysk przypadający na jedną akcję.

Rozwodniony zysk z działalności zaniechanej przypadający na jedną akcję

W okresach zakończonych dnia 31 grudnia 2011 roku oraz dnia 31 grudnia 2010 roku w Grupie Kapitałowej nie wystąpiła działalność zaniechana.