„W swoich działaniach bank kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystania zasobów naturalnych. W odpowiedzi na zmiany klimatyczne rozpoczęliśmy prace analityczne nad oceną wpływu, jaki bank wywiera na środowisko i wprowadziliśmy czynniki klimatyczne jako jedno z kryteriów branych pod uwagę w politykach sektorowych, w tym wobec branż wysokoemisyjnych. Dokonaliśmy też szacunku wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności operacyjnej banku, rozpoczęliśmy mapowanie portfela produktowego oraz uruchomiliśmy projekt ESG, w ramach którego koordynowane będą prace nad wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego.” 

- podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

 

Kluczowe inicjatywy w 2019 roku

W 2019 roku zwiększyliśmy przejrzystość ujawnianych informacji poprzez zastosowanie międzynarodowych standardów raportowania GRI Standards oraz GHG Protocol. Uwzględniliśmy również zagadnienia ESG w nowej strategii „PKO Bank Przyszłości” oraz zapewniliśmy kierowniczą odpowiedzialność za koordynację działań banku nad tematyką zmian klimatycznych. Zdefiniowaniu tematów wymagających wnikliwych badań nadaliśmy formę projektu ESG, którego prace rozpoczęły się w 2020 roku. Projekt pozwoli wypracować procedury i polityki w obszarach społecznych i środowiskowych.

Podsumowanie podjętych inicjatyw w obszarach ESG

ŚrodowiskoSpołeczeństwoŁad korporacyjny
Dokonanie po raz pierwszy pomiaru śladu węglowego całej Grupy zgodnie z GHG Protocol (Zakres 1+2)

Uruchomienie usługi e-Tożsamość, umożliwiającej logowanie do portali administracji publicznej

Uwzględnienie zagadnień ESG w nowej strategii „PKO Bank Przyszłości” na lata 2020-2022
Policzenie całkowitego zużycia energii w Grupie Kapitałowej BankuMożliwość zapłaty podatku dochodowego za pomocą PaybynetWydorębnienie Biura Raportowania Działalności Grupy - zespołu ESG
Przeprowadzenie pierwszej na polskim rynku emisji zielonych listów zastawnych przez PKO Bank HipotecznyWprowadzenie Inwestomatu, który rekomenduje fundusze inwestycyjne w zależności od profilu klienta, wskazując korzyści i ryzykaPowołanie 12 Ambasadorów Etyki, których rolą jest tworzenie etycznych wartości, zasad i norm postępowania oraz adresowanie naruszeń
Przyjęcie dwóch nowych polityk sektorowych w zakresie Finansowania Sektora Energii Wysokoemisyjnej oraz Sektora Chemii, Ropy i GazuZaangażowanie w kampanię społeczną STOP Barierom, promującą dostępność do usług finansowych przez osoby z niepełnosprawnościamiWdrożenie zaleceń dyrektywy PSD2 m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowego uwierzytelniania operacji i maskowania haseł jednorazowych
Udział banku w indeksie WIG-ESG uruchomionym we wrześniu 2019 roku przez GPWUruchomienie programu partnerskiego dla klubów Ekstraklasy na rzecz rozwoju piłkarskich talentów

Potwierdzenie solidnej adekwatności kapitałowej w europejskich stress testach

 

Drukuj