2020-01-23 16:04

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 stycznia 2020 r. Pan Dariusz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku, skuteczną z końcem 29 stycznia 2020 r.

Zgodnie z treścią rezygnacji jest ona podyktowana zamiarem podjęcia zatrudnienia w innej instytucji finansowej i związanym z tym przyszłym konfliktem interesu.