2022-01-05 17:11

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

  1. raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku („GKB”) za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. - 24 lutego 2022 r.,
  2. skonsolidowany raport kwartalny GKB za I kwartał 2022 r. – 19 maja 2022 r.,
  3. skonsolidowany raport półroczny GKB wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2022 r. – 18 sierpnia 2022 r.,
  4. skonsolidowany raport kwartalny GKB za III kwartał 2022 r. – 10 listopada 2022 r.