2023-01-09 11:37

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przekazuje w załączeniu zawiadomienie, otrzymane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. („PTE Allianz Polska S.A.”), informujące, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 30 grudnia 2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki PKO Bank Polski S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Zgodnie z zawiadomieniem, łączny udział Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE, zarządzanych przez PTE Allianz Polska S.A. w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Banku wynosi 8,53%.