2023-04-13 12:40

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Pan Mieczysław Król złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu Banku z dniem 13 kwietnia 2023 r., a jednocześnie Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Maksa Kraczkowskiego z Zarządu Banku z dniem 13 kwietnia 2023 r.

Rada Nadzorcza Banku zdecydowała o powołaniu z dniem 14 kwietnia 2023 r. w skład Zarządu Banku Pana Dariusza Szweda na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r. i jednocześnie powołała Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu Banku pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody. Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Panu Dariuszowi Szwedowi kierowanie pracami Zarządu.

Informacje o nowo powołanym członku Zarządu Banku

Dariusz Szwed

Dariusz Szwed ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował obszar biznesu oraz operacji bankowych, a wcześniej obszar IT oraz funduszy europejskich, jak również realizację wewnętrznego filaru „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025”.

W latach 2019-2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku - sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku.

Jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Ma również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Dariusz Szwed od dnia powołania nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, w szczególności nie będzie posiadał statusu wspólnika w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, ani nie będzie pełnił funkcji członka organu innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej ani prowadził własnej działalności gospodarczej, konkurencyjnej w stosunku do Banku. Pan Dariusz Szwed nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.