2021-04-23 19:03

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w sprawozdaniach finansowych za 2020 rok Bank ujmie następujące zdarzenia, które miały miejsce po publikacji raportu bieżącego nr 6/2021 z 17 lutego 2021 r. z informacją o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych grupy Banku za 2020 rok:

  1. potwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 r. zamiar zawierania przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych, skutkuje zmianami w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego, co zwiększy jego koszty o około 5,6 mld zł;
  2. przedłużający się okres ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz jego wpływ na sytuację finansową klientów Banku skutkować będzie zwiększeniem kosztów ryzyka kredytowego o około 0,3 mld zł.

Bank ocenia wstępnie, że zdarzenia te wraz z ich następstwami spowodują rozpoznanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. straty netto w wysokości około 2,5-2,6 mld zł.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Banku za 2020 rok zostaną opublikowane 29 kwietnia 2021 r., o czym Bank informował raportem bieżącym nr 9/2021 z 2 kwietnia 2021 r.