2020-03-20 21:51

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") niniejszym informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa, ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz decyzji Rady Polityki Pieniężnej i Ministerstwa Finansów na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej („Grupa”).

Grupa zachowuje ciągłość operacyjną, także w zakresie obsługi swoich klientów w sieci placówek oraz kanałach zdalnych. Grupa odnotowuje zwiększone wykorzystanie kanałów zdalnych przez klientów. Znaczna część pracowników Grupy wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny.

Grupa zachowuje dobrą sytuację płynnościową i kapitałową. Bank ocenia, że działania Narodowego Banku Polskiego w zakresie skupu obligacji skarbowych, kredytu wekslowego oraz operacji repo będą uzupełniająco wzmacniać sytuację płynnościową Grupy.

Ze względu na negatywny wpływ koronawirusa na aktywność gospodarczą Bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i niższej sprzedaży produktów finansowych. Grupa łagodzi sytuację części klientów m.in. poprzez ofertę zawieszenia na okres 3-6 miesięcy obsługi zadłużenia. Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy na poziomie od 75 do 100 mln zł kwartalnie. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach. Z kolei decyzja Ministerstwa Finansów o wyzerowaniu bufora ryzyka systemowego skutkuje zmniejszeniem o 2,9 p.p. wymogów kapitałowych na poziomie skonsolidowanym.

Osłabienie złotego może wpłynąć negatywnie na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych, przy czym skala tego wpływu jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania

PKO Bank Polski zaktualizuje powyższe informacje w raporcie za 1 kwartał 2020 roku.