2021-04-23 19:07

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2021 r., którego termin opublikowania Bank wyznaczył na 7 maja 2021 r. (raport nr 36/2020), opublikuje 28 maja 2021 r.