2023-05-17 17:06

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Bank Polski S.A. ("Bank") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023, obejmującego zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w Banku przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna ("PTE Allianz Polska S.A.") powyżej 5%, informuje o otrzymaniu 17 maja 2023 roku od PTE Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym ("Allianz OFE") zawiadomienia informującego, iż na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2342 z późn. zm.) 12 maja 2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego ("Drugi Allianz OFE") w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE udział w ogólnej liczbie głosów w Banku na rachunkach Allianz OFE wynosił powyżej 5%.

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 104.137.594 akcji Banku, co stanowiło łącznie 8,33% udziału w kapitale zakładowym Banku i dawało prawo do wykonywania 104.137.594 głosów stanowiących 8,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ("WZ") Banku.

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 104.137.594 akcji, stanowiących 8,33% udziału w kapitale zakładowym Banku, co daje prawo do wykonywania 104.137.594 głosów z akcji stanowiących 8,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Banku.

Jednocześnie PTE Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że: nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Banku, nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.