2021-05-06 16:07

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego („Bank”) informuje o wstępnym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej, jaką rozpoznał w kwocie około 14,2 mld zł w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok w związku z potwierdzonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 kwietnia 2021 r. zamiarem zawierania przez Bank ugód z konsumentami, którzy zawarli z Bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych.

Bank informuje, że z końcem kwietnia 2021 roku zabezpieczył całkowicie tę pozycję walutową poprzez zawarcie a następnie zamknięcie transakcji opcyjnych, które dawały bankowi prawo nabycia walut obcych, oraz zawarcie i rozliczenie serii transakcji wymiany walutowej, w ramach których Bank nabył za złote waluty obce. W następstwie tych transakcji w wynikach finansowych 2021 roku Bank rozpozna dodatkowy dodatni wynik z wymiany w kwocie około 320-330 milionów złotych, z czego na pierwszy kwartał 2021 roku przypadnie około 145-155 milionów złotych.

Jednocześnie Bank informuje, że w ślad za zabezpieczeniem pozycji walutowej istotnemu zmniejszeniu uległ wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego.

Informację o ostatecznym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej Bank poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2021 r., którego termin opublikowania Bank wyznaczył na 28 maja 2021 r. (raport nr 13/2021).