2023-06-21 18:11

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 21 czerwca 2023 r. („ZWZ”) dysponowali 885.708.349 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 70,86%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

  1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 41,54% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;
  2. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 108.266.000 głosów, tj. 12,22% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8,66% ogólnej liczby głosów;
  3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny – 104.148.744 głosów tj. 11,76% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8,33% ogólnej liczby głosów;
  4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 60.000.000 głosów tj. 6,77% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,8% ogólnej liczby głosów.