2023-06-22 10:40

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 3/2023, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9,40 mln PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocji oferty: 32,92 tys. PLN,

d) sporządzenia prospektu emisyjnego oraz suplementu z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1,47 mln PLN (jest to koszt sporządzenia prospektu ustanawiającego dla Banku program emisji papierów dłużnych; na podstawie tego prospektu Bank może dokonywać wielu takich emisji w Unii Europejskiej i poza nią).

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 10,90 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały rozliczane w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez CSSF (część kosztów wymienionych w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanej obligacji (litery a, b, c i część kosztów wymienionych w literze d), z wyjątkiem kosztów suplementacji prospektu, części kosztów doradztwa prawnego dotyczącego sporządzenia prospektu oraz prowizji za akceptację Programu dla agenta emisji, które zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat.

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1.452,95 PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1.461,9 PLN.