2020-04-17 14:02

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020, przekazanego do wiadomości publicznej przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w sprawie skierowania do posiadaczy: (i) wyemitowanych przez Bank obligacji o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR o oprocentowaniu 0,75% i o terminie wykupu przypadającym w 2021 r. („Obligacje 2021”); oraz (ii) wyemitowanych przez PKO Finance AB (publ), obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 USD o oprocentowaniu 4,63% i o terminie wykupu przypadającym w 2022 r. („Obligacje 2022” oraz, wraz z Obligacjami 2021, „Obligacje”), zaproszenia do przedstawienia tych Obligacji do wykupu (ang. tender offer) przez Bank („Oferta Wykupu”), Bank informuje, że zostały prawidłowo przedstawione do wykupu w ramach Oferty Wykupu: (i) Obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 332.749.000 EUR; oraz (ii) Obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195.410.000 USD.

Bank informuje, że skorzystał z przysługującego mu prawa do zwiększenia maksymalnej łącznej wartości wykupu płatnej przez Bank za Obligacje oraz przyjmie do wykupu Obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 EUR oraz Obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195.410.000 USD. Tym samym, Bank przyjmie do wykupu wszystkie Obligacje 2022 przedstawione do wykupu w ramach Oferty Wykupu bez redukcji oraz Obligacje 2021 do wyżej wskazanej wartości z zastrzeżeniem redukcji opartej o współczynnik redukcji wynoszący 76,3152%.

Po rozliczeniu Oferty Wykupu, łączna wartość nominalna Obligacji pozostałych w obrocie wyniesie: (i) 500.000.000 EUR w przypadku Obligacji 2021; oraz (ii) 804.590.000 USD w przypadku Obligacji 2022 (nie uwzględniając Obligacji 2022 wykupionych przez Bank w związku z Ofertą Wykupu, które pozostaną w posiadaniu Banku po rozliczeniu Oferty Wykupu).

Po rozliczeniu Oferty Wykupu, Obligacje 2021 wykupione przez Bank w związku z Ofertą Wykupu zostaną umorzone. Obligacje 2022 wykupione przez Bank w związku z Ofertą Wykupu pozostaną w posiadaniu Banku, przy czym Bank zastrzega sobie prawo do ich odsprzedania lub przedstawienia ich do umorzenia w przyszłości.

Po rozliczeniu Oferty Wykupu, Obligacje które nie zostaną umorzone pozostaną notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych.

Bank zapłaci również narosłe i niewypłacone odsetki (o ile ma zastosowanie) od Obligacji prawidłowo przedstawionych do wykupu oraz zaakceptowanych przez Bank w związku z Ofertą Wykupu.

Przewidywana data rozliczenia Oferty Wykupu to 21 kwietnia 2020 r.

Do Oferty Wykupu miały zastosowanie ograniczenia w oferowaniu oraz dystrybucji.

NINIEJSZA INFORMACJA NIE MOŻE BYĆ WYDAWANA, PUBLIKOWANA ANI ROZPOWSZECHNIANA NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ICH TERYTORIÓW I POSIADŁOŚCI (ŁĄCZNIE Z PUERTO RICO, WYSPAMI DZIEWICZYMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, GUAM, SAMOA AMERYKAŃSKIM, WAKE I MARIANAMI PÓŁNOCNYMI, ŻADNYM ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ DYSTRYKTEM KOLUMBII ("STANY ZJEDNOCZONE")), JAKIEJKOLWIEK OSOBIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERYTORIUM LUB BĘDĄCEJ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ (U.S. PERSON) (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R., Z PÓŹN. ZM. (THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE TEJ INFORMACJI JEST NIEZGODNE Z PRAWEM.