2020-04-20 18:03

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") niniejszym aktualizuje informacje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa, decyzji Rady Polityki Pieniężnej i innych instytucji na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej ("Grupa"), przedstawione w raportach numer 2/2020 oraz 13/2020.

Bank ocenia, że wpływ łącznej obniżki o 1 p.p. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto Grupy wyniesie w 2020 roku od 550 do 600 milionów zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych.

Bank informuje także, że w ślad za ubiegłorocznymi wyrokami TSUE, które wywołały zmiany w zachowaniu klientów oraz zmiany w linii orzeczniczej sądów, Bank rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r.:

  1. wzrost odpisów na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych w kwocie 85 milionów zł,
  2. wzrost rezerw na zwrot części prowizji za udzielenie kredytu w związku z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych w kwocie 70 milionów zł.

Ponadto pomimo wciąż niepełnej wiedzy Banku na temat wpływu epidemii na sytuację makroekonomiczną oraz jej wpływu na inne podmioty sektora bankowego, Bank uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. konserwatywny odpis z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego Grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 milionów zł. Bank weźmie pod uwagę negatywne scenariusze makroekonomiczne, które zakładają w wersji bazowej recesję gospodarczą, wzrost bezrobocia a także znaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego sektora bankowego. Kierować się jednocześnie będzie niższym kosztem ryzyka Grupy w stosunku do grupy rówieśniczej w roku 2019 oraz relatywnie niższą ekspozycją Grupy na sektory gospodarki najbardziej zagrożone z powodu pandemii.

Łączny wpływ wyżej wymienionych zdarzeń na zysk netto Grupy w I kwartale 2020 roku wyniesie nie mniej niż 320 milionów zł, a Grupa odnotuje istotny spadek zysku netto w porównaniu do I kwartału 2019 roku.

Powyższe szacunki i założenia mogą podlegać zmianom.