2021-01-19 16:11

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu nr 1/2021 z 15 stycznia 2021 r. Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że podjął uchwałę, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

KNF zaleciła Bankowi:

  1. wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku (w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych),
  2. niepodejmowanie w pierwszym półroczu 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych.

Jednocześnie Bank informuje, iż zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych decyzja dotycząca podziału zysku pozostaje w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.