2022-09-21 17:45

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF"), 21 września 2022 roku otrzymał pismo, w którym KNF zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej ("KSF") o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Bank.

Zgodnie z decyzją KNF z 31 lipca 2018 roku, Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR").

W ramach przeglądu adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, przeprowadzonego przez KNF, KNF wskazała, że ocena znaczenia systemowego uzyskana przez Bank, jest podstawą do tego, by na Bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, w miejsce obecnego bufora wynoszącego 1%.

Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji dotyczącej wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym Bank poinformuje w odrębnym raporcie.