2021-06-08 12:47

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca 2021 r. („ZWZ”) dysponowali 834.577.416 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 1.250.000.000 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na ZWZ w 66,77%.

Co najmniej 5% głosów w liczbie głosów na ZWZ posiadali:

1)  Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych - 367.918.980 głosów, tj. 44,08% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 29,43% ogólnej liczby głosów;

2) Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 100.000.000 głosów, tj. 11,98% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 8% ogólnej liczby głosów;

3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – 90.500.000 głosów tj. 10,84% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 7,24% ogólnej liczby głosów;

4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" – 53.000.000 głosów tj. 6,35% głosów podczas głosowania nad wszystkimi uchwałami oraz 4,24% ogólnej liczby głosów.