2021-06-08 21:32

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku powołała Pana Jana Emeryka Rościszewskiego, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Banku, na stanowisko Prezesa Zarządu Banku na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r., pod warunkiem wyrażenia zgody na powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz z dniem wydania tejże zgody. Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu kierowanie pracami Zarządu.

Rada Nadzorcza Banku powołała również Pana Marcina Eckerta na Wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r.

Informacje o wyżej wymienionych członkach Zarządu Banku znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.