2020-08-26 23:40

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 26 sierpnia 2020 r.

Do uchwał nr 2/2020, nr 4/2020 i nr 9/2020 zostały zgłoszone sprzeciwy.