2021-07-26 20:11

Podstawa prawna:

5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego („Bank”) informuje, że 26 lipca 2021 r. Pan Adam Marciniak złożył ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2021 r. rezygnację z członkostwa oraz pełnienia funkcji w Zarządzie Banku.

Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.