2020-09-04 15:27

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. publikuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26 sierpnia 2020 r.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza znajdują się w załączniku.